Politikas mērķis:

  1. valsts konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana;
  2. ienākumu nevienlīdzības mazināšana;
  3. virzīties uz nodokļu ieņēmumiem 1/3 no IKP apmērā / Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2019)

Nodokļu ieņēmumi (% no IKP)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

29,8

29,3

Ēnu ekonomikas īpatsvars saskaņā ar F.Šneidera pētījuma datiem (% no IKP)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

21,3

19,9

Veicinot labvēlīgas komercdarbības vidi dārgmetālu tirgū, palielinās komersantu maksājumi budžetā (%)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

4,3

5

Pieaugums no interaktīvo azartspēļu nodokļa ienākumiem katru gadu (%)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

49

20

Valdības deklarācijas uzdevumi

5, 8, 12, 13, 14, 15

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

118 601 371

133 668 219

127 856 484

127 041 385

123 157 225

3 843

4 052,7

4 117

4 117

4 117

33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

111 022 087

124 878 030

117 585 195

120 555 766

117 628 395

3 732

3 929

3 992

3 992

3 992

38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana

-

-

6 927

-

-

39.00.00 Uzraudzība un kontrole

597 031

885 479

848 674

772 919

768 119

18

20

20

20

20

62.09.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)

1 082 081

2 910 780

3 937 182

921 035

-

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

50 218

39 164

40 057

39 164

39 164

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

2 522 296

903 853

1 078 998

629 831

599 170

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

3 327 658

4 050 913

4 359 451

4 122 670

4 122 377

93

103,7

105

105

105

Citi ieguldījumi

Resursu apjoms, kas ieguldīts VSIA “Latvijas proves birojs” (euro)

836 333

836 333

836 333

836 333

836 333

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Iekasēto ieņēmumu, ko Valsts ieņēmumu dienests administrē, pieauguma temps salīdzinājumā ar IKP pieauguma tempu (% punkti)

-

0,7

0,5

0,5

0,5

Iekasēto ieņēmumu apjoms uz 1 Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku (tūkst. euro)

2 311

2 307

2 477

2 501

2 505

Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)

14,5

25

25

20

20

Smagi un sevišķi smagi noziedzīgi nodarījumi (īpatsvars no visiem kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītajiem kriminālprocesiem, %)

73

80

82

82

70

Piedziņas īpatsvars no reāli piedzenamajiem parādiem (%)

22,9

26

26

27

27

Pārtraukto organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)

18

16

16

16

16

Veiktās tematiskās pārbaudes, kurās piemērots princips “konsultē vispirms” (īpatsvars no kopējā tematisko pārbaužu skaita, %)

49

30

55

55

55

Kontroles un uzraudzības pasākumi - pārbaudes, kazino inkasācijas, nelegālo interaktīvo azartspēļu mājaslapu bloķēšana un dalība izlozēs (skaits)2

3 376

3 422

2 434

 

2 448

2 450

Kvalitātes rādītāji

Nodokļu maksāšanai nepieciešamā laika izmaiņas – no Pasaules Bankas pētījuma Doing Business rezultātiem (stundas gadā)

168,5

130

120

120

120

Valsts ieņēmumu dienestam labvēlīgu un daļēji labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)

93

89,5

90

90

90

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbības procesu pārskatīšanas rezultātā ar 2019. gadu tiks īstenoti uz risku analīzi balstīti (mērķēti) kontroles pasākumi, tādejādi palielinot viena pasākuma īstenošanai nepieciešamo ieguldījumu un samazinot plānoto kontroles un uzraudzības pasākumu skaitu