Politikas mērķis:
Prognozējuma un starptautiski konkurētspējīga nodokļu un muitas sistēma
/ Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2021)

Mērķtiecīgs atbalsts cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai, valsts tautsaimniecības izaugsmei un starptautiskai konkurētspējai (nodokļu ieņēmumi kopā ar fondētām iemaksām % no IKP)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam

31,7

31,0

Ēnu ekonomikas īpatsvars no IKP (pēc prof. F.Šneidera pētījumu datiem) (%)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam

19,9

18,3

Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (nodokļu maksāšana) (%)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam

63

67

Nodokļu nomaksas kultūra. Mērķis – palielināt to nodokļu maksātāju masu, kuriem nav pieņemama / attaisnojama rīcība apzināti nemaksāt nodokļus (%, SKDS aptauja)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam

-

32

Valdības rīcības plāns

5.1.,5.2.,6.1., 8.1., 9.1., 10.2., 11.1., 11.2., 12.2., 12.3., 12.4., 13.1., 13.2.,13.3., 13.4., 14.1., 15.1., 16.2., 100.3.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

127 885 426

127 814 684

134 144 814

130 529 737

128 680 638

3 739

4 117

4 089

4 089

4 089

33.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana

118 202 300

121 151 260

125 297 941

122 786 107

121 527 259

3 624

3 989

3 967

3 967

3 967

38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana

1 116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.00.00 Uzraudzība un kontrole

829 643

896 881

866 798

895 190

874 190

19

23

23

23

23

62.09.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie ierobežoto konkursu projekti (2014-2020)

3 553 618

 

921 035

1 922 551

386 557

-

-

-

-

-

-

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

44 609

51 051

48 973

-

-

-

-

-

-

-

71.07.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

-

-

976 686

1 544 197

1 909 614

-

-

-

-

-

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

834 749

629 831

746 493

597 151

216 644

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

4 419 391

4 164 626

4 285 372

4 320 535

4 152 931

96

105

99

99

99

Citi ieguldījumi

VID izdevumi informācijas tehnoloģijām (euro)¹

18 234 826

17 707 963

20 160 241

19 283 941

17 244 056

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kontroles un uzraudzības pasākumi izlozēs, azartspēlēs (atbilstība % no kopējā pārbaužu skaita)

-

-

96

97

98

Elektronisko sakaru komersantu uzraudzība un pārbaudes par inspekcijas lēmumu par nelicencēto vietņu bloķēšanu izpildi no kopējā apkalpoto mājsaimniecību apjoma (%)

-

-

85

90

95

Interaktīvo azartspēļu organizēšanas pārbaudes, t.sk. attālinātās, finanšu plūsmas, platformas atbilstības un tehniskās (atbilstība % no kopējā pārbaužu skaita)

-

-

96

97

98

Apmācītas uzraugāmo subjektu atbildīgās amatpersonas par NILLTPFN jomu (skaits)

-

-

120

120

120

Latvijā nelicencēto interaktīvo azartspēļu organizētāju tirgus daļa no kopējā azartspēļu tirgus (%)

-

-

30

25

20

Izsniegtās (pārreģistrētās) licences ar nodevas apmaksu (skaits)

418

423

446

421

425

Izsniegtās preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits)

602

600

600

600

600

Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (euro)

407 517

380 000

380 000

380 000

380 000

Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (euro)

3 678 080

3 628 020

3 651 520

3 364 520

3 398 520

Labprātīgās nodokļu saistību izpildes līmenis (%)

-

73

67

69

70

Kopējā parāda īpatsvars pret kopbudžeta ieņēmumiem (%)

-

-

9,6

8,98

8,45

VID iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi novērtēti kā teicami vai labi  (pēc Valsts kancelejas pasūtītā SKDS pētījuma rezultātiem) (%)

-

74

74

75

76

Atbildēto zvanu īpatsvars attiecībā pret kopējo saņemto zvanu skaitu (%)

60

75

80

85

90

Muitas fizisko kontroļu rezultativitāte (%)

25,2

20

25

25

25

Pārtraukta organizētās noziedzības grupējumu darbība (skaits)

18

16

12

12

12

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma subjektu īpatsvars, kuru darbība atbilst NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām, no VID pārbaudītajiem NILLTPFN subjektiem (%)

-

-

79

81

83

Kvalitātes rādītāji

Uzturēt aktīvu, regulāru un koordinētu dialogu ar nevalstisko sektoru nodokļu un muitas jautājumos (% no normatīvā regulējuma, kurā iesaistīts nevalstiskais sektors izstrādes procesā)

95

80-100

80-100

80-100

80-100

Pabeigts administratīvais process un spēkā atstātie Finanšu ministrijas lēmumi revīzijas jomā (gadījumu, kad FM lēmums pēc tiesvedības atstāts spēkā  pret kopējo FM pabeigto tiesvedību skaitu) (%)

1002

80

80

80

80

Uzlabota sabiedriskā labuma organizāciju darbības vide, kā rezultātā palielinās to organizāciju skaits, kurām tiek saglabāts sabiedriskā labuma organizāciju statuss pret kopējo pieņemto lēmumu skaitu 2019. gadā, izņemot organizācijas, kas izslēgtas uz iesnieguma pamata (%)

97,2

96,6

96,8

97

97,25

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nelabvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)

-

0

0

0

0

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai klientu vērtējuma līmenis (novērtējums skalā no 1- 10)

-

-

8

8

8

VID labvēlīgu un daļēji labvēlīgu tiesas nolēmumu īpatsvars (%)

95,9

90

90

90

91

VID klientu apmierinātības līmenis pēc pētījuma rezultātiem (10 ballu skalā)3

-

8,1

-

8,1

-

Piezīmes.
1 Kopējie ieguldījumi VID informācijas tehnoloģijās, kas tiek finansēti no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un ĀFP.
2 Visi 2019. gadā pieņemtie administratīvie lēmumi stājušies spēkā, neviens no tiem nav apstrīdēts tiesā.
3 Klientu apmierinātības pētījumi pēc VID pasūtījuma tiek veikti reizi divos gados, tāpēc rādītāji plānoti 2020. un 2022. gadam.