Politikas mērķis: nodrošināt cilvēkkapitālu tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā

vērtība

Plānotā

vērtība

Iedzīvotāju īpatsvars 30-34 gadu vecumā ar augstāko izglītību (%)[175]

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

42,7

(2018)

40

(2020)

Absolventu (ISCED 5. un 6.) īpatsvars STEM jomās no kopējā absolventu skaita (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.- 2020. gadam

19,9

(2018)

27

(2020)

Grādu vai kvalifikāciju ieguvušie studenti augstskolās un koledžās (skaits tūkst.) [174]

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

15,3

(2018)

24,6

(2020)

Valdības rīcības plāns

43., 56.,125., 128.,129. , 130., 131.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

67 278 531

68 508412

68 612 377

69 287 488

70 067 931

226,5

235

150

142,5

142,5

03.01.00 Augstskolas

48 339 030

48 833 133

48 754996

48 676858

48 676858

-

-

-

-

-

03.03.00 Zinātniskās darbības attīstība augstskolās un koledžās

6 825 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

-

-

-

-

-

03.04.00 Studējošo un studiju kreditēšana

389 656

544609

1 280 049

2 105 925

2 886 368

-

-

-

-

-

03.05.00 Snieguma finansējums augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai

78 137

156275

156 275

234 413

234 413

-

-

-

-

-

03.08.00 Augstākās izglītības padome

110 590

115 594

119 318

119 318

119 318

-

-

-

-

-

03.11.00 Koledžas

10 960 080

11717 776

11 262 203

11 291 063

11 291 063

210,5

220

142,5

142,5

142,5

03.13.00 Studiju virzienu akreditācija

281 774

281 774

359 911

359 911

359 911

-

-

-

-

-

42.08.00 Studiju un zinātnes administrācijas darbības nodrošināšana

294 264

359 251

179625

-

-

16

15

7,5

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts budžeta finansētās studiju vietas IZM augstskolās un koledžās (skaits)

18709

18607

18607

18607

18607

Absolventi par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā IZM augstskolās un koledžās (kopējais skaits)

5 123

4 890

4 890

4 890

4 890

STEM absolventu skaits par valsts budžeta līdzekļiem IZM (% no kopējā absolventu skaita)

32

39

32

32

32

Augstskolu piesaistītais starptautisko projektu, nozares pasūtīto pētījumu un radošo projektu finansējums (milj. euro)

-

16

16

16

16

Izsniegtie kredīti (kopējais skaits)

114736

114 000

117 432

112 359

106 340

Izsniegtie studiju un studējošo kredīti ar valsts galvojumu (kredīta ņēmēju skaits, kuriem pārskata gadā tiek izmaksāts kredīts no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu)

5 104

5 100

5 411

-

-

Izsniegto studiju un studējošo kredītu skaits, kas ir garantēti ar valsts budžeta finansēto portfeļgarantiju

-

-

2 000

2 000

2 000

 

Studiju programmu izglītības tematiskajā jomā “Izglītība” absolventu skaits, kas uzsāka darbu izglītības iestādēs (skaits)

418

420

550

550

550

Kvalitātes rādītāji

Jaunie zinātnieki - pētniecībā nodarbinātie maģistranti, doktoranti un doktora grāda ieguvēji (PLE) (skaits)

405

410

410

410

410

Bezdarba līmenis iedzīvotājiem ar augstāko izglītību (15-64) (%)

-

4

4

4

4

Studējošie, kuri iegūst specialitāti, izmantojot studiju kredītu ar valsts galvojumu (% no maksas studentu skaita)

9

6

6

5

4

Ārvalstu studenti, kas studē grāda, kvalifikācijas iegūšanai (skaits)

7 564

8 280

8 280

8 280

8 280

Latvijas akreditācijas aģentūra, kas ir iekļauta EQAR reģistrā (Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrs)

-

-

1

1

1