Politikas mērķis: nodrošināt cilvēkkapitālu tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.2027. gadam, Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā

vērtība

Plānotā

vērtība

Augstākās izglītības iestāžu nesenu (pirms viena-trim gadiem) absolventu (20–34 gadu vecumā) nodarbinātības līmenis (% )[151]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

84,1

(2018)

86

(2024)

Dabaszinātņu, matemātikas un informācijas tehnoloģiju jomu absolventu īpatsvars no kopējā absolventu skaita augstākajā izglītībā (%) [163]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

6,8

(2018)

9,4

(2024)

Akadēmiskā personāla īpatsvars, kuri nodarbināti pilna laika slodzē augstākās izglītības institūcijās, īpatsvars (ISCED 5-8) (%) [RR 1.1.]

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

17,8

(2018)

25

(2024)

Augstākās izglītības absolventu nodarbinātība 0. līdz 3. profesiju pamatgrupā (vadītāji, vecākie speciālisti un speciālisti), salīdzinot kopējo augstāko izglītību ieguvušo nodarbināto skaitu pret kopējo nodarbināto absolventu skaitu (%) [RR 2.7.]

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

78

(2018)

80

(2024)

Valdības rīcības plāns

43., 56.,125., 128., 129. , 130., 131.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

69 224 982

75 800 380

83 124 461

86 961 348

89 250 503

151,8

140,5

149,9

149,9

149,9

03.01.00  Augstskolas

49 331 106

54 470 945

56 369 145

56 926 972

56 926 972

 -

-

-

-

-

03.03.00  Zinātniskās darbības attīstība augstskolās un koledžās

6 500 000

6 499 476

6 499 476

6 499 476

6 499 476

-

-

-

-

-

03.04.00  Studējošo un studiju kreditēšana

1 799 438

2 105 925

2 913 728

3 717 355

3 717 355

-

-

-

-

-

03.05.00  Snieguma finansējums augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai

31 275

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03.06.00 Sociālo stipendiju fonds “Studētgods”

-

-

3 622 080

6 097 513

8 386 668

-

-

-

-

-

03.08.00 Augstākās izglītības padome

119 318

122 982

125 356

125 356

125 356

-

-

-

-

-

03.11.00  Koledžas

10 911 970

12 241 141

11 569 938

11 569 938

11 569 938

144,3

140,5

120,9

120,9

120,9

03.13.00  Studiju virzienu akreditācija

359 911

359 911

359 911

359 911

359 911

-

-

-

-

-

42.05.00 Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana

-

-

1 664 827

1 664 827

1 664 827

-

-

29

29

29

42.08.00  Studiju un zinātnes administrācijas darbības nodrošināšana

171 964

-

-

-

-

7,5

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts budžeta finansētās studiju vietas IZM augstskolās un koledžās (skaits)

18 416

18 328

18 137

18 137

18 137

Absolventi par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskajā gadā IZM augstskolās un koledžās (skaits)

5 796

4 890

4 870

4 870

4 870

STEM absolventu par valsts budžeta līdzekļiem IZM no kopējā absolventu skaita (%)

32

32

32

32

32

Augstskolu piesaistītais starptautisko projektu, nozares pasūtīto pētījumu un radošo projektu finansējums (milj. euro)

16

16

16

16

16

Izsniegti studiju un studējošo kredīti, kas ir garantēti ar valsts budžeta finansēto portfeļgarantiju (skaits)

2 409

1 800

1 800

1 800

 

1 800

Administrētie kredīti, tajā skaitā kredīti, kuriem sedz procentu maksājumus (skaits)

-

-

45 000

40 000

35 000

Piešķirtas Latvijas valdības stipendijas (skaits)

199

150

150

150

150

Kvalitātes rādītāji

Jaunie zinātnieki – pētniecībā nodarbinātie maģistranti, doktoranti un doktora grāda ieguvēji (PLE) (skaits)

479

410

410

410

410

Bezdarba līmenis iedzīvotājiem ar augstāko izglītību (15-64) (%)

3,7

4

4

4

4

Absolventu ienākumu līmenis ir augstāks, nekā vidējā darba alga valstī (%)

-

22

22

22

22