Politikas mērķis: nodrošināt komercdarbībai labvēlīgu tiesisko vidi Tieslietu ministrijas darbības stratēģija (projekts)

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Vidējais maksātnespējas procesa ilgums (gadi)

Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016. - 2020.gadam un to īstenošanas plāns

1,67

1,5

Maksātnespējas procesa izmaksas (izmaiņas centos no viena euro attiecībā pret iepriekšējo gadu)

Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016. - 2020.gadam un to īstenošanas plāns

1,46

- 0,05

Sekmīgi pabeigto tiesiskās aizsardzības procesu skaits pret izbeigtajiem tiesiskās aizsardzības procesiem (%)

Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016. - 2020.gadam un to īstenošanas plāns

8,0

16,0

Elektroniski saņemtie pieteikumi pakalpojumu saņemšanai Uzņēmumu reģistrā (%)

-

42,0

60,0

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

5 967 427

6 581 402

8 780 802

7 376 205

7 416 325

222

230

249

249

249

06.01.00 Juridisko personu reģistrācija

3 881 633

3 698 984

4 988 100

3 687 398

3 687 398

174

178

189

189

189

06.03.00 Maksātnespējas procesa pārvaldība

940 910

1 247 209

1 936 910

1 725 255

1 765 375

48

52

60

60

60

06.04.00 Darbinieku prasījumu garantiju fonds

1 077 826

1 500 553

1 701 724

1 947 000

1 947 000

-

-

-

-

-

06.05.00 Maksātnespējas procesa izmaksas

35 696

28 545

21 126

16 552

16 552

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

29 000

 

 

-

-

-

-

-

70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

31 363

106 111

-

-

-

-

-

-

-

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)

-

-

103 942

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

 

 

 

 

 

Uzņēmumu reģistra nodaļa, kurās klātienes pakalpojumi ir pieejami neatkarīgi no pieteicēja reģistrēšanas vietas (skaits)

-

1

-

-

9

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Administratora atlīdzības segšana, komersantu skaits

56

35

22

14

14

Pārējo administrācijas izmaksu segšana, komersantu skaits

0

5

4

3

3

Gadā pārbaudīto maksātnespējas procesu skaits no visiem pasludinātajiem maksātnespējas procesiem, kuros pieņemts lēmums par administratora rīcību konkrētā maksātnespējas procesā

295

300

280

260

250

Elektroniski saņemto reģistrācijas pieteikumu īpatsvars (%) no kopējā saņemto pieteikumu skaita

51,0

  55,0

 60,0

65,0

68,0

Kvalitātes rādītāji

Latvijas pozīcija starptautiskajā Doing Business reitingā sadaļā Maksātnespējas risinājumi (vieta)

43

44

43

42

41

Latvijas pozīcija starptautiskajā Doing Business reitingā sadaļā Uzņēmējdarbības uzsākšana (vieta)

20

22

21

20

18