Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu racionālu izmantošanu un apsaimniekošanas ilgtspējību / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gads

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Publiski pieejamo iekšējo ūdeņu zivju resursu papildinājums ar zivju kāpuriem, mazuļiem un smoltiem, tai skaitā nēģu kāpuriem (milj.gab.)

Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2017.‑2020.gadam

21,7

(2015)

15,0

(2019)

Augošu koku krāja (m3)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

670

(2015)

670

(2019)

 Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus saskaņā ar vadlīnijām integrētai audzēšanai (%)

-

2,0

(2015)

40,0

(2019)

 Esošo augu karantīnas organismi (skaits)

-

14

(2015)

14

(2019)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

20 514 440

20 950 304

26 272 573

25 242 244

25 242 244

816

844

844

864

888

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

11 908 702

12 110 842

15 603 058

14 898 663

14 898 663

637

665

665

685

685

24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē

511 353

496 450

511 805

511 805

511 805

-

-

-

-

-

25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte

1 056 392

1 017 661

1 049 135

1 049 135

1 049 135

-

-

-

-

-

25.02.00 Zivju fonds

702 248

696 244

717 777

717 777

717 777

-

-

-

-

-

26.02.00 Meliorācijas kadastra uzturēšana, valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

2 503 928

2 517 020

2 973 216

2 973 216

2 973 216

-

-

-

-

-

26.03.00 Ikgadējie maksājumi par Daugavas kaskādes HES zemes resursiem nodarīto kaitējumu kompensēšanu

-

-

752 260

752 260

752 260

-

-

-

-

-

27.00.00 Augu veselība un augu aprites uzraudzība

3 831 817

4 112 087

4 665 322

4 339 388

4 339 388

179

179

179

179

203

Citi ieguldījumi

Valsts meža dienesta virsmežniecības reģioni (skaits)

10

10

10

10

10

Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas (skaits)

5

5

5

5

5

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Nodzēsti ugunsgrēki (skaits gada laikā)

704

706

706

706

706

Apsekoto pastāvīgo parauglaukumu platība (ha)

125

125

125

125

125

No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju kāpuri un mazuļi (skaits miljonos)

18,2

12,4

12,4

12,4

12,4

Darbinātas polderu sūkņu stacijas (skaits)

32

32

40

40

40

Veiktās pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)

13 403

11 850

11 850

11 850

11 850

Kvalitātes rādītāji

Uzturētas akreditētas Valsts augu aizsardzības dienesta laboratorijas (skaits)

3

3

3

3

3