Politikas mērķis: uzlabot plānošanu un koordinēšanu veselības aprūpes sistēmā, tādā veidā sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, kas ir pamats ilgam un produktīvam darba mūžam / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

 1. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (vīriešiem gados)
 2. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (sievietēm gados)
 3. Potenciāli zaudētie mūža gadi1

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”

 1. 70,0
 2. 79,6
 3. 80 531

(2018)

 1. 72
 2. 80
 3. 75 023

(2023)

 1. Veselīgi nodzīvoti mūža gadi vīriešiem (vidējie gadi)
 2. Veselīgi nodzīvoti mūža gadi sievietēm (vidējie gadi)[304]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

 1. 50,6
 2. 52,2

(2017)

 1. 57
 2. 60

(2020)

Valdības rīcības plāns

135.-150.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:

9794 658

22 306 535

18 536 127

16 226 910

13 500 853

132,2

134

134

126,7

126

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

3292 730

3 299 720

3 769 406

3 798 868

3 798 868

120,2

122

122

123

123

37.04.00 Maksājumi starptautiskajās organizācijās

368 622

368 962

381 341

381 341

381 341

-

-

-

-

-

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

1259 310

7 153 094

4 278 719

2 333 473

-

8,3

8,3

8,3

-

-

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

4 005 753

10 253 415

9 666 847

9 433 726

9 155 615

0,7

0,7

0,7

0,7

-

67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

2 500

-

2 500

2 500

2 500

-

-

-

-

-

69.00.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

469 355

615 422

239 549

100 118

17 009

-

-

-

-

-

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

393 525

592 099

197 765

176 884

145 520

3

3

3

3

3

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

2 863

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

-

23 823

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veselības ministrijas budžets (% no valsts konsolidētā budžeta)

11,4

12,5

12,0

11,5

11,1

Personāla mainība Veselības ministrijā (%)

40,0

33,0

30,0

 

25,0

23,0

Kvalitātes rādītājs

Aptaujāto iedzīvotāju īpatsvars, kuriem bija nepieciešams veikt pārbaudi vai ārstēšanos pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu), bet dažādu apstākļu dēļ to nebija iespējams veikt (%)2

11,1

10,0

10,0

10,0

10,0

Piezīmes.

Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs.

2Datu avots: EU-SILC- Eiropas Kopienas statistika (apsekojums) par ienākumiem un dzīves apstākļiem.