Politikas mērķis: uzlabot plānošanu un koordinēšanu veselības aprūpes sistēmā, tādā veidā sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, kas ir pamats ilgam un produktīvam darba mūžam/Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

 1. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (vīriešiem gados)
 2. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (sievietēm gados)
 3. Potenciāli zaudētie mūža gadi16,17

Sabiedrības veselības pamatnostādnes

2014.-2020.gadam

Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”

 1. 69,8
 2. 79,6
 3. 83 944

(2017)

 1. 72
 2. 80
 3. 75 023

(2023)

 1. Veselīgi nodzīvoti mūža gadi vīriešiem (vidējie gadi)
 2. Veselīgi nodzīvoti mūža gadi sievietēm (vidējie gadi)[304]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

 1. 52,3
 2. 54,9

(2016)

 1. 57
 2. 60

(2020)

Valdības deklarācija

135.-150.

16 Uzsāk plānot ar 2018.gadu

17 Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

7 024 243

9 321 616

22 306 535

3 973 821

3 867 252

125

129

134

125

125

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

2 837 970

2 935 501

3 299 720

3 299 578

3 299 578

113

117

122

122

122

37.04.00 Maksājumi starptautiskajās organizācijās

350 493

368 962

368 962

368 962

368 962

-

-

-

-

-

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

2 719 427

165 788

7 153 094

-

-

8,3

8,3

8,3

-

-

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

717 287

5 086 278

10 253 415

-

-

0,7

0,7

0,7

-

-

67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

2 499

2 500

-

-

-

-

-

-

-

-

69.00.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

112 637

585 703

615 422

128 397

21 828

-

-

-

-

-

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

282 622

176 884

592 099

176 884

176 884

3

3

3

3

3

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

1 308

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

-

-

23 823

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veselības ministrijas budžets (% no valsts konsolidētā budžeta)

8,5

9,1

12,5

10,1

9,6

Personāla mainība Veselības ministrijā (%)

54,0

36,0

33,0

30,0

25,0

Kvalitātes rādītājs

Aptaujāto iedzīvotāju īpatsvars, kuriem bija nepieciešams veikt pārbaudi vai ārstēšanos pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu), bet dažādu apstākļu dēļ to nebija iespējams veikt (%)18

10,3

11,0

10,0

10,0

10,0

18 Datu avots: EU-SILC- Eiropas Kopienas statistika (apsekojums) par ienākumiem un dzīves apstākļiem