Politikas mērķis: radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no dzīves vietas, sekmējot uzņēmējdarbību reģionos, attīstot kvalitatīvu infrastruktūru un publiskos pakalpojumus / Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam, Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (gads)

Plānotā vērtība (gads)

Teritorijas attīstības indekss plānošanas reģionos:

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

 

Rīga

0,919

(2016)

0,55

(2020)

Vidzeme

-0,776

(2016)

-0,50

(2020)

Kurzeme

-0,827 (2016)

-0,40

(2020)

Zemgale

-0,515 (2016)

-0,28

(2020)

Latgale

-1,238 (2016)

-0,55

(2020)

Strādājošie (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa Latvija, izņemot Rīgu (skaits)

VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

429 900

(2011)

446 300

(2023)

Atkalizmantošanas indekss (Palielināta publiskās pārvaldes informācijas pieejamība)

VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

340

(2016)

600

(2019)

Elektroniski parakstītie dokumenti (skaits milj.)

VARAM darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

4

(2016)

7

(2019)

Valdības rīcības plāns

3.2.; 12.5.; 20.5.; 35.9.; 35.10.punkti

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

25 820 001

 24 905 693

46 477 778

42 837 077

33 489 588

114

132

149

145

139

30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti

1 526 512

3 595 801

6 138 713

3 595 984

2 045 984

2

2

2

2

2

31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem

1 061 056

1 061 056

1 448 696

1 061 056

1 061 056

-

-

-

-

-

32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana

3 910 840

5 142 155

5 271 735

5 549 282

5 549 282

77

86

86

86

86

69.00.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

8 235 129

6 374 039

24 929 341

24 976 952

19 037 619

29

29

43

41

40

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014–2020)

9 886 805

6 211 589

5 503 672

5 458 989

5 451 475

-

-

-

-

-

67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

29 126

99 511

-

-

-

-

-

-

-

-

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

520 641

511 548

506 886

506 886

-

1

1

1

1

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

117 780

1 909 994

2 678 735

1 687 928

344 172

5

14

17

15

11

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

532 112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izveidoti un uzturēti jauni novadu nozīmes VPVKAC ( % no novadu attīstības centru skaita)

-

87

87

87

100

Izveidoti un uzturēti jauni reģionālās un nacionālās nozīmes VPVKAC (% no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita)

-

14

26

36

36

Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)

-

3,2

3,2

3,2

3,2

Publiskās pārvaldes iestādes, kuras izmanto VRAA koplietošanas komponentes (Latvija.lv e-pakalpojumu vide, Vienotā pieteikšanās, Maksājumu modulis u.c.) (skaits)

-

50

210

220

225

Uzņēmumi, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits)

-

775

775

775

775

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji (skaits tūkst. kopš 2008.gada)

-

680

800

850

900

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)

124

130

150

180

190