Politikas mērķis:
r
eģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana, stiprinot to iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai, 
digitalizējot transformēta publiskā pārvalde, racionāli pārvaldīta organizatoriskā un tehnoloģiskā ekosistēma, kas ir iekšēji integrēta un ārēji atvērta kopīgas vērtības radīšanai, inovācijām un lietotājorientētai pieejai publisko pakalpojumu sniegšanā fiziskajā un digitālajā vidē, Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešana, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam1, VARAM darbības stratēģija 2020.-2022.gadam2

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Reģionālā IKP starpība – četru mazāk attīstīto plānošanas reģionu vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju līmenis pret augstāk attīstīto plānošanas reģionu (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam,

Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.‑2027.gadam

47

(2017)

47

(2023)

ES fondu investīciju rezultātā jaunradītās darbavietas privātajos komersantos (skaits)

VARAM darbības stratēģija 2020.-2022.gadam

1383

(2020)3

49934

(2023)

Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām (%)5

VARAM darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

66

(2018)

60

(2022)

Iedzīvotājiem nodrošināta valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamība Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centru tīklā (% no Latvijas platības)

VARAM darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

75

85

(2022)

Valdības rīcības plāns

4.2; 24.4; 25.2; 32.1-32.4; 42.2; 42.3; 97.2; 101.1; 101.2; 106.1-106.3; 223.1; 224.1; 225.1; 226.1; 226.2; 227.1; 228.1; 229.1; 229.2; 230.2; 230.3; 231.1; 232.1; 235.1; 240.1; 243.1-243.3; 244.3-244.6; 245.6; 245.7; 246.2-246.4

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

62 023 304

 53 554 915

 58 226 015

 36 231 480

 26 192 665

             176

             172

             187

             179

             147

30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti

   4 438 340

   3 939 447

 12 132 483

   3 001 126

   2 866 126

                 3

                 4

                 4

                 3

                 3

31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem

   1 479 136

   1 661 056

   1 661 056

   1 661 056

   1 661 056

-

-

-

-

-

32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana

   5 830 730

   6 459 755

   6 602 522

   7 132 573

   7 135 573

               80

               92

             113

             113

             113

69.00.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

 35 764 891

 29 199 375

 25 579 950

 14 898 122

   6 155 718

               51

               58

               54

               47

               26

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014‑2020)

 12 624 380

   8 895 743

   5 782 171

   1 935 143

      543 448

               36

               13

               11

               11

                 -

71.08.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība (LV-LOCALDEV)” īstenošana

        38 241

      136 334

      175 795

      234 863

      210 200

                 1

                 3

                 4

                 4

                 4

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014–2020)

      124 502

   2 633 179

   5 785 152

   6 861 711

   7 113 658

                 1

                 1

-

-

-

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

      795 964

      630 026

      506 886

      506 886

      506 886

                 4

                 1

                 1

                 1

                 1

67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

          1 483

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00  Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

925 637

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izveidoti jauni un uzturēti esošie novadu nozīmes valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri no novadu attīstības centru skaita (%)

91

87

-

-

-

Izveidoti jauni un uzturēti esošie reģionālās un nacionālās nozīmes valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita (%)

33

36

-

-

-

Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)

8,76

8

9

9

9

Komersanti, kas iesaistīti plānošanas reģionu atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits)

773

720

740

740

740

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji kopš 2008.gada (skaits tūkst.)

1 085

1 010

1 040

1 100

1 110

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)

126

140

140

140

140

Piezīmes.
1https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprināts%20Saeimā_2.pdf.
2 https://www.varam.gov.lv/lv/institucijas-vadibas-dokumenti.
3 Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas dati uz 2020.gada 29.jūliju.
4 Rādītāja kopsumma atbilstoši MK 2015.gada 10.novembra noteikumu Nr. 645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” 9.1.2.apakšpunktam un MK 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” 9.1.2.apakšpunktam.
5 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam.
6 Dati tika iegūti 2020.gada maijā, jo Kultūras ministrija datus par virtuālajiem apmeklējumiem pašvaldību publiskajās bibliotēkās apkopo reizi gadā, kad visas bibliotēkas ik gadu iesniedz statistikas datus. Avots: https://kulturasdati.lv/lv.