Politikas mērķis: kvalitatīva politikas izstrāde un īstenošana tieslietu jomā / Tieslietu ministrijas darbības stratēģija (projekts)

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība (2018)

Satversmes tiesā apstrīdēto normatīvo aktu vai to daļu īpatsvars, kuru neatbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normai spriedumā atzinusi Satversmes tiesa (%)

-

50,0

(2016)

27,0

 

Tiesību aktu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri grozīti 12 mēnešu laikā pēc izdošanas (%):

1)likumi;

2)MK noteikumi

-

1) 0

2) 21,0

(2015)

1) 5,0

2) 4,0

 

Tiesību aktu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri atkārtoti grozīti 12 mēnešu laikposmā (%)

1)likumi;

2)MK noteikumi

-

1) 50,0

2) 35,0

(2015)

1) 35,0

2) 25,0

 

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

7 304 058

7 239 754

7 655 983

7 152 337

7 038 862

253

251

242

234

233

97.00.00. Nozaru vadība un politikas plānošana

6 092 179

6 483 717

6 966 109

6 950 260

6 950 260

242

239

233

233

233

48.00.00 Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana

296 421

-

299 549

144 655

33 091

1

-

1

1

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

355 522

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

98 742

170 715

170 706

-

-

6

7

7

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

19 535

58 200

61 946

-

-

1

1

1

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu (2007-2013)

36 329

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.06.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

26 442

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

21 105

55 511

55 511

55 511

55 511

-

-

-

-

-

70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

9 948

2 162

-

-

-

-

-

-

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)

-

-

-

1 911

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

202 119

227 512

-

-

-

3

3

-

-

-

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem

-

-

79 688

-

-

-

-

-

-

-

73.07.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014-2020)

155 664

234 151

20 312

-

-

-

1

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Semināri un informatīvie materiāli ministrijām par tiesību aktu izstrādes metodoloģiju (skaits)

11

27

15

15

15

Izstrādātie tiesību akti un politikas plānošanas dokumenti (skaits)

261

70

170

170

170

Sniegtie atzinumi citām ministrijām par tiesību aktu projektiem (skaits)

1 645

1 600

1 944 

1 944

1 944