Politikas mērķis: sekmēt iekļaujoša darba tirgus veidošanos, pilnvērtīgi izmantojot Latvijas iedzīvotāju cilvēkresursu potenciālu, tajā skaitā mazinot bezdarba sociālās sekas, atbalstot bez darba palikušo cilvēku atgriešanos darba tirgū un sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu pārstāvju pēc iespējas ilgu noturēšanos darba tirgū, kā arī uzlabojot darba vietu kvalitāti/Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2020)

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (%)

Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

3,3

2,5

Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no visiem bezdarbniekiem (%)

Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam

37,4

15,0

Valdības deklarācija

117.punkts

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

48 790 115

54 035 412

47 118 921

44 327 325

38 131 586

837,4

932,9

832,1

815,8

805,2

07.01.00 Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana

6 442 274

6 576 870

6 466 074

6 465 989

6 465 989

349,5

379

366

366

366

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

-

-

498 185

119 469

-

-

-

2

2

-

Projekts “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” Nr.2.2.1.1/17/I/032

-

-

498 185

119 469

-

-

-

2

2

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

33 156 149

38 024 869

30 957 586

28 933 678

22 857 408

398,7

459

370,4

354,8

346,2

Projekts “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001

8 674 597

4 612 330

22 400

-

-

105,4

114

-

-

-

Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

13 528 549

14 211 330

14 076 597

12 678 672

9 721 209

115,8

118

159

159

159

Projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001

5 400 574

5 666 565

5 578 029

5 755 413

4 697 020

52,4

63,5

63,5

63,5

63,5

Projekts “EURES tīkla darbība Latvijā” Nr.7.1.2.1/15/I/001

100 300

87 175

113 625

130 583

-

1,5

2,5

2,5

2,5

-

Projekts “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001

3 960 277

7 479 303

5 736 253

5 343 419

3 599 500

95,6

110,9

98,4

97,4

97,4

Projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr.9.1.1.3/15/I/001

477 851

2 392 136

3 189 750

3 141 441

3 141 441

8,3

8,6

9,3

9,3

9,3

Projekts “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” Nr.9.2.1.2/15/I/001

159 150

282 569

235 421

148 168

53 725

2,4

3,2

2,9

0,6

0,5

Projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001

284 780

428 633

312 552

49 325

-

11,8

22,8

18,3

6

-

Projekts “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nr.7.1.2.2./16/I/001

398 949

601 380

161 300

98 700

86 420

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Projekts “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/I/001 

171 122

2 263 448

1 531 659

1 587 957

1 558 093

4

14

15

15

15

69.06.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

8 839

193 208

176 674

-

-

0,3

1,3

0,7

-

-

Projekts “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” Nr.2014TC16RFCB050

8 839

193 208

176 674

-

-

0,3

1,3

0,7

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu (2014-2020)

4 250

59 995

45 908

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē

416 268

372 281

166 305

-

-

1,9

0,6

-

-

-

Projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” Nr.VS/2015/0206

416 268

372 281

166 305

-

-

1,9

0,6

-

-

-

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets (speciālais budžets)14

8 762 335

8 808 189

8 808 189

8 808 189

8 808 189

87

93

93

93

93

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Klātienē apkalpotie Nodarbinātības valsts aģentūras klienti (skaits vidēji mēnesī)15

66 008

72 830

51 389

50 904

49 869

Kvalitātes rādītāji

Bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kuri sešu mēnešu laikā pēc bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanas iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai iekārtojušies darbā, (%)

56,1

51,3

63,5

59,7

55,3

14Izdevumi aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem un ar šo pasākumu nodrošināšanu saistītām administrēšanas izmaksām.

15Uzskaita klātienes vizīšu un konsultāciju skaitu Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajiem klientiem, t.sk. individuālās karjeras konsultācijas un profilēšanu, kā arī uzskaita sadarbību ar darba devējiem.