Politikas mērķis:

1) nodrošināt vienlīdzīgas iespējas bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem;

2) sekmēt bērnu un jauniešu drošību, attīstību, psiholoģisko un emocionālo labklājību / Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība  (2020)

Plānotā vērtība (2024)

Aizbildnībā un audžuģimenēs (ģimeniskā vidē) dzīvojošu bērnu īpatsvars no visu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita (%)

 Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

90,5

91,0

Valdības rīcības plāns

109., 115.

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 174 286

4 338 837

6 754 455

5 073 420

4 483 531

51,4

49,7

70,6

79,3

58,3

22.01.00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis

973 465

1 046 659

1 216 218

1 309 362

1 298 965

37,3

46

51

55

55

22.02.00 Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

279 992

283 239

283 239

283 239

283 239

-

-

-

-

-

22.03.00 Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei

2 327 147

2 788 208

3 878 691

2 788 208

2 788 208

-

-

-

-

-

60.06.00 Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansēto projektu īstenošana (2014-2020)

153 111

-

27 083

-

-

1,8

-

0,5

-

-

Projekts “SIC Latvia “Net – Safe” III” Nr.2018-LV-IA-0008

153 111

-

-

-

-

1,8

-

-

-

-

Projekts “SIC Latvia “Net – Safe” IV” Nr.2020-LV-IA-0016

-

-

27 083

-

-

-

-

0,5

-

-

60.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu (2014-2020)2

-

40 899

25 040

-

-

-

-

-

-

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

440 571

179 832

478 529

352 842

-

12,3

3,7

14,6

14,3

-

Projekts “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” Nr.9.2.1.3/16/I/001

440 571

179 832

478 529

352 842

-

12,3

3,7

14,6

14,3

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti

-

-

845 655

339 769

113 119

-

-

4,5

10

3,3

Projekts “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” Nr.EEZ/LM/2020/5

-

-

845 655

339 769

113 119

-

-

4,5

10

3,3

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani (skaits)3

6 632

-

-

-

-

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa apkalpotie zvani, čats un e-konsultācijas (skaits)4

-

9 000

9 000

9 000

9 000

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes iestādēs (skaits)

77

122

119

117

115

 

Pārbaudīto bāriņtiesu īpatsvars bāriņtiesu kopskaitā (%)

15,0

23,0

24,0

24,0

24,0

Kvalitātes rādītāji

Personu īpatsvars, kas apmierinātas ar VBTAI saņemtajām konsultācijām (%)

87,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Piezīmes.

1 Līdz aktuālāka politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanai tiek turpināta pasākumu īstenošana, kas vērsti uz pamatnostādnēs noteiktā mērķa sasniegšanu.

2 Atmaksa valsts pamatbudžetā 2021. gadā par projekta “SIC Latvia “Net – Safe” III” Nr.2018-LV-IA-0008 īstenošanu un 2022. gada par projekta “Projekts “SIC Latvia “Net – Safe” IV” Nr.2020-LV-IA-0016 īstenošanu.

3 Sākot ar 2021. gadu rādītājam tiek mainīta uzskaites metodika.

4 Rādītāju uzsāk mērīt ar 2021. gadu.