ES Strukturālo reformu atbalsta programma* (SRAP) ir Eiropas Savienības (ES) programma, kas nodrošina tehnisko atbalstu ES dalībvalstīm institucionālo, administratīvo un izaugsmi veicinošu reformu īstenošanai. SRAP atbalsta reformas, kuru mērķis ir ekonomikas atveseļošana, kohēzija un darbvietu radīšana, Eiropas konkurētspējas un produktivitātes uzlabošana, ieguldījumu reālajā ekonomikā veicināšana. Tāpat ar SRAP atbalstu valstis var sekmēt un stiprināt valsts iestāžu spēju sagatavot un īstenot izaugsmi veicinošas institucionālas, administratīvas un strukturālas reformas saistībā ar pārvaldību, publisko pārvaldi, ekonomikas un sociālo jomu, tostarp sniedzot palīdzību ES fondu efektīvā, pārredzamā un lietderīgā izmantošanā.

SRAP sniedz atbalstu visa reformu procesa ietvaros – no reformu sagatavošanas un izstrādes, līdz pat īstenošanai. SRAP ir uz ES valstu pieprasījumu balstīta programma un atbalsta īstenošanai nav nepieciešams valsts līdzfinansējums. SRAP atbalsts tiek izstrādāts atbilstoši valsts vajadzībām un tā īstenošanai Eiropas Komisijas Strukturālo Reformu atbalsta dienests piesaista ekspertus no Eiropas Komisijas, ES valstīm, starptautiskām institūcijām, privātā sektora.

Finanšu ministrija ir SRAP Koordinējošā iestāde** Latvijā un tā nodrošina pieteikumu iesniegšanu Eiropas Komisijas Strukturālo Reformu atbalsta dienestam atbalsta saņemšanai, Latvijas iestāžu sadarbības ar Strukturālo Reformu atbalsta dienestu koordinēšanu un pārstāvību sarunās ar Strukturālo Reformu atbalsta dienestu.

Lai kvalificētos SRAP atbalstam 2020.gadam, ieinteresētajām valsts iestādēm jāizstrādā pieteikumi SRAP atbalsta saņemšanai un jāreģistrē tiešsaistes platformas vietnē https://webgate.ec.europa.eu/SRSS-portal līdz š.g. 30.septembrim. Reģistrētos pieteikumus SRAP Koordinējošā iestāde Latvijā centralizēti iesniegs Eiropas Komisijas Strukturālo Reformu atbalsta dienestam.

___________

*SRAP izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Regulai (ES) 2017/825 ar ko laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam izveido Strukturālo reformu atbalsta programmu un groza Regulas (ES) Nr. 1303/2013 un (ES) Nr. 1305/2013 (turpmāk - regula Nr. 2017/825), kas grozīta Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1671, ar ko groza Regulu (ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgotu tās vispārīgo mērķi.

** Ministru kabineta 2017. gada 9. augusta rīkojums Nr. 401 “Par Strukturālo reformu atbalsta programmas koordinējošās iestādes noteikšanu”