Programmas mērķis:

  • korupcijas apkarošana un novēršana.

Galvenās aktivitātes:

  1. realizēt pirmstiesas izmeklēšanu par noziedzīgiem nodarījumiem saistītiem ar korupciju, veikt operatīvo darbību noziedzīga nodarījuma izmeklēšanai un novēršanai, kā arī realizēt preventīvus pasākumus korupcijas novēršanai, kas pamatoti uz stratēģiskās analīzes rezultātā iegūtajiem secinājumiem;
  2. nodrošināt politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansiālās darbības kontroli;
  3. valsts amatpersonas saukt pie administratīvās atbildības par pārkāpumiem korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā;
  4. izskatīt iesniegumus un sūdzības, veikt pārbaudes;
  5. organizēt sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus;
  6. veikt normatīvo aktu analīzi un izstrādāt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, lai novērstu iespējamo korupciju, sniegt atzinumus par iespējamiem korupcijas riskiem un interešu konflikta situācijām, kā arī sagatavot analītiski pamatotus politikas plānošanas dokumentus.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšana un izmeklēšana

Konstatēti noziedzīgie nodarījumi (skaits)

184

60

80

100

120

Krimināllietas, kas nosūtītas kriminālvajāšanai un nav izbeigtas prokuratūrā (skaits)

13

15

15

15

15

Pārkāpumu atklāšana korupcijas novēršanas, politisko partiju finansēšanas un aģitācijas jomās

Konstatēti pārkāpumi politisko partiju finansēšanā un aģitācijas veikšanā (skaits)

25

20

25

25

25

Konstatēti pārkāpumi interešu konflikta novēršanas jomā (skaits)

263

300

300

300

300

Pretkorupcijas politikas izstrāde un ieviešana, sabiedrības izglītošana un informēšana

Izstrādāti Biroja darbības pārskati un ziņojumi par korupcijas situāciju valstī (skaits)

4

4

4

4

4

Organizēti pasākumi sabiedrisko attiecību un izglītošanas jomā (skaits)

130

80

80

80

80

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 668 808

4 824 595

5 786 326

5 807 967

6 007 967

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

155 787

961 731

21641

200 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,3

19,9

0,4

3,4

Atlīdzība, euro

2 873 041

3 059 966

3 671 099

3 871 099

4 071 099

Vidējais amata vietu skaits gadā

150

150

150

150

150

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

1 596

1 700

2 039

2 151

2 262

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

355

-

-

-

-

1 tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

385 934

1 347 665

961 731

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

599 327

599 327

Biroja kapacitātes stiprināšana

-

599 327

599 327

Vienreizēji pasākumi

-

319 098

319 098

Palielināti izdevumi pārcelšanās uz nekustamo īpašumu Citadeles ielā 1, Rīgā, un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai (MK 29.06.2015. rīk. Nr.334 1.1 3.apakšpunkts)

-

224 855

224 855

Palielināti izdevumi nekustamā īpašuma Brīvības ielā 102., 104. un 106, Rīgā, nomas maksai  līdz 2018.gada (MK 29.06.2015. rīk. Nr. 334 1.1 1.apakšpunkts)

-

94 243

94 243

Ilgtermiņa saistības

385 934

349 434

-36 500

Iemaksas Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) budžetā

8 964

8 964

-

KNAB ēkas Citadeles ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanai

376 970

340 470

-36 500

Citas izmaiņas

-

79 806

79 806

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

11 806

11 806

Palielināti izdevumi nekustamā īpašuma Citadeles ielā 1, Rīgā, apkures izdevumu un apsardzes pakalpojumu segšanai (MK 29.06.2015. rīk. Nr. 334 1.1 4.apakšpunkts)

-

68 000

68 000