Programmas mērķis:

apkarot un novērst korupciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. izmeklēt noziedzīgus nodarījumus valsts institūciju dienestā, ja tie ir saistīti ar korupciju, veikt operatīvo darbību, novēršot un izmeklējot noziedzīgus nodarījumus, kā arī īstenot preventīvus pasākumus korupcijas risku mazināšanai, kas pamatoti uz analīzes rezultātā izdarītajiem secinājumiem;
  2. nodrošināt politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas darbības kontroli, kā arī kontrolēt priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu izpildi;
  3. valsts amatpersonas saukt pie administratīvās atbildības par pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā;
  4. izskatīt iesniegumus un sūdzības, kā arī veikt pārbaudes;
  5. organizēt sabiedrības informēšanas pasākumus, kā arī izglītot valsts amatpersonas un darbiniekus par ētikas, interešu konflikta un korupcijas novēršanas jautājumiem;
  6. veikt normatīvo aktu analīzi un izstrādāt priekšlikumus nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem, lai novērstu iespējamos korupcijas riskus, kā arī sniegt atzinumus par iespējamajiem interešu konflikta un korupcijas riskiem, tostarp sagatavot analītiski pamatotus politikas plānošanas dokumentus.

Programmas izpildītājs: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada
plāns

2022. gada
prognoze

2023. gada
prognoze

Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšana un izmeklēšana

Konstatēti noziedzīgie nodarījumi (skaits)

85

90

90

90

90

Krimināllietas, kas nosūtītas kriminālvajāšanai un nav izbeigtas prokuratūrā (skaits)

15

17

17

18

18

Birojā uzsāktie kriminālprocesi pēc operatīvās darbības laikā iegūtās informācijas (skaits)

-

-

15

15

15

Pārkāpumu atklāšana korupcijas novēršanas, politisko partiju finansēšanas un aģitācijas jomās

Konstatēti pārkāpumi politisko partiju finansēšanā un aģitācijas veikšanā (skaits)

38

25

25

25

25

Konstatēti pārkāpumi interešu konflikta novēršanas jomā (skaits)

200

300

255

255

255

Pretkorupcijas politikas izstrāde un ieviešana, sabiedrības izglītošana un informēšana

Izstrādāti Biroja darbības pārskati un ziņojumi par korupcijas situāciju valstī (skaits)

3

3

3

3

3

Organizēti pasākumi sabiedrisko attiecību un izglītošanas jomā (skaits)

113

95

95

100

100

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada
plāns

2022. gada
plāns

2023. gada
plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 249 165

10 962 456

12 495 629

13 669 231

14 564 582

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 713 291

1 533 173

1 173 602

895 351

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

75,4

14,0

9,4

6,6

Atlīdzība, euro

4 221 099

4 479 960

6 200 187

7 056 218

8 056 418

Vidējais amata vietu skaits gadā

150

152

161

171

171

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 345

2 456

3 209

3 439

3 926

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

801 544

2 334 717

1 533 173

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 535 000

1 535 000

Biroja amatpersonu (darbinieku) konkurētspējīgs atalgojums

-

1 500 000

1 500 000

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja fiziskās drošības pasākumu ieviešana un uzlabošana

-

35 000

35 000

Vienreizēji pasākumi

7 600

-

-7 600

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

7 600

-

-7 600

Ilgtermiņa saistības

431 617

431 617

           -

Iemaksas Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) budžetā

8 964

8 964

-

KNAB ēkas Citadeles ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanai

422 653

422 653

-

Citas izmaiņas

362 327

368 100

5 773

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Elektronisko datu ievades sistēmas papildfunkcionalitātes izveide un sistēmas uzturēšana”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020.gadam

15 000

-

-15 000

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Pratināšanas/pārrunu telpas aprīkošana ar audio - video tehniku”, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020.gadam

15 000

-

-15 000

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja analītiskās kapacitātes stiprināšana” paredzēto finansējuma apmēru 2021.gadam

314 266

-

-314 266

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

18 061

-

-18 061

Palielināti izdevumi Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam paredzētā pasākuma īstenošanai, tajā skaitā 9 jaunu amata vietu izveidei (MK 29.09.2020. sēdes prot. Nr.56 51.§ 6.punkts)

-

365 100

365 100

Palielināti izdevumi atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājumam, lai nodrošinātu privātpersonu pieprasītās informācijas sagatavošanu

-

3 000

3 000