Politikas mērķis: izstrādāt un īstenot valsts politiku stabilai un ilgtspējīgai sistēmai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības, nodrošināt nozares centralizēto funkciju izpildi /Labklājības ministrijas nolikums

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība (2020)

Nabadzības riskam pakļauto personu un/vai zemas darba intensitātes mājsaimniecībās dzīvojošo personu īpatsvars (%)

Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai

24,6

(2017)

21,0

Nodarbinātības līmenis personām vecuma grupā no 20-64 gadiem (%) [243]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

76,8

(2018)

73,0

Ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu skaits attiecībā pret visu nepilngadīgo iedzīvotāju skaitu valstī (%) (2020.gadā plānotā vērtība noteikta ≤ 2,0 ) [261]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

1,8

(2018)

2,0

Valdības rīcības plāns

109., 110., 111., 114., 116.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

10844 067

9515 142

8485 815

7319 049

6645 408

155

186,8

185,7

172,7

159

05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

318 218

165 000

165 000

-

-

-

-

-

-

-

61.20.00 Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) apgūšanai (2014‑2020)

82 527

-

-

-

-

1,1

-

-

-

-

Projekts “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018.gads)” Nr.12.1.1.0/15/TP/003

82 527

-

-

-

-

1,1

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

74 532

1 368 383

411 993

2 350

-

1,2

4

3

-

-

Projekts “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/007

74 532

1 368 383

411 993

2 350

-

1,2

4

3

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

643 935

571 418

619 908

368 674

-

18,5

20

20

10

-

Projekts “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (1.kārta)” Nr.11.1.1.0/15/TP/014

643 935

-

-

-

-

18,5

-

-

-

-

Projekts “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2.kārta)” Nr.11.1.1.0/18/TP/004

-

571 418

619 908

368 674

-

-

20

20

10

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014‑2020)

293 145 335 484 580 651

239 762

-

0,9

3

3

3

-

Projekts “Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)” Nr.10.1.2.0/15/TP/009

293 145

-

-

-

-

0,9

-

-

-

-

Projekts “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2.kārta)” Nr.10.1.2.0/18/TP/007

-

299 124

493 690

207 392

-

-

2

2

2

-

Projekts “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā” Nr.10.1.3.0/18/TP/010

-

36 360

86 961

32 370

-

-

1

1

1

-

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

14 259

26 090

26 090

26 090

-

-

-

-

-

-

70.08.00 Citu Eiropas Savienības politikas instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē

205 007

74 082

-

-

-

1,7

0,1

-

-

-

Projekts “Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” Nr.JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9830

85 992

37 569

-

-

-

1

0,1

-

-

-

Projekts “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums””Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944

119 015

36 513

-

-

-

0,7

-

-

-

-

70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana

153 032

159 644

159 644

159 644

122 879

4

4

4

4

3,3

Pasākums “Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai” Nr.CESPI/LM/002

153 032

159 644

159 644

159 644

122 879

4

4

4

4

3,3

97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana

4275 326

4153 099

4625 449

4625 449

4625 449

114,1

139,2

139,2

139,2

139,2

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde

5550 718

2994 457

2256 997

2256 997

2256 997

13,5

16,5

16,5

16,5

16,5

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums2

15 863

27 402

-

-

-

-

-

-

-

-

Piezīmes.

1Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” izdevumus: 2018.gadā izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 782495euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 305 095 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 477 400 euro apmērā), 2019.-2022.gadā ik gadu 359 917 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 331 117 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 28 800 euro apmērā), (minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas „Sociālā apdrošināšana”).

Izdevumi, kas saistīti ar Labklājības ministrijas Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) pilnveidi un datu nodošanu veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzei (2018.gadā) un atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksām labklājības ministra konsultatīvajām amatpersonām un parlamentārajam sekretāram, beidzot pildīt amata pienākumus (2019.gadā).