Politikas mērķis: izstrādāt un īstenot valsts politiku stabilai un ilgtspējīgai sistēmai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības, nodrošināt nozares centralizēto funkciju izpildi / Labklājības ministrijas nolikums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība (2024)

Nabadzības riska indekss pēc sociālo transfertu saņemšanas (%) [110]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. - 2027. gadam

22,9

(2018)

22,5

Nabadzības riska indekss pensionāriem vecumā 65+gadi (%) [111]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. - 2027. gadam

53,7

(2018)

53,0

Nodarbinātības līmenis personām vecuma grupā no 20‑64 gadiem (%) [212]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. - 2027. gadam

77,4

(2019)

77,5

Valdības rīcības plāns

109., 110., 111., 114., 116.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

8 385 295

8 485 815

15 315 809

7 651 787

7 031 090

159,5

185,7

179,7

163,6

157,2

05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

164 689

165 000

150 000

150 000

150 000

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

165 804

411 993

2 376 977

272 554

-

3,6

3

4

2,8

-

Projekts “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/007

165 804

411 993

2 376 977

272 554

-

3,6

3

4

2,8

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

496 315

619 908

368 674

-

-

15,7

20

10

-

-

Projekts “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2.kārta)” Nr.11.1.1.0/18/TP/004

496 315

619 908

368 674

-

-

15,7

20

10

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014‑2020)

183 114

580 651

390 844

-

-

3,1

3

3

-

-

Projekts “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2.kārta)” Nr.10.1.2.0/18/TP/007

148 042

493 690

358 474

-

-

2

2

2

-

-

Projekts “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)” Nr.10.1.3.0/18/TP/010

35 072

86 961

32 370

-

-

1,1

1

1

-

-

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

3 741

26 090

26 090

-

-

-

-

-

-

-

70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē

68 038

-

329 613

10 204

-

0,1

-

1,5

0,3

-

Projekts “Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” Nr.JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9830

31 525

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

Projekts “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums”” Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944

36 513

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr.881676-B4A-REC-AG-2019/REC-RGEN-WWLB-AG-2019

-

-

329 613

10 204

-

-

-

1,5

0,3

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)2

-

-

-

85 287

-

-

-

-

-

-

70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana

139 463

159 644

159 644

122 879

-

4

4

4

3,3

-

Pasākums “Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai” Nr.CESPI/LM/002

139 463

159 644

159 644

122 879

-

4

4

4

3,3

-

73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē

6 093

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Ziemeļvalstu pieredzes apgūšana par iekļaujošu dizainu un pakalpojumu attīstību personām ar invaliditāti” Nr. PA-GRO-1264

6 093

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana

4 147 373

4 625 449

4 639 792

4 639 792

4 639 792

118,2

139,2

139,2

139,2

139,2

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde

3 343 181

2 256 997

7 234 092

2 756 818

2 697 681

14,8

16,5

18

18

18

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums3

27 401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piezīmes.
1 Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” izdevumus: 2019. – 2021. gadā  ik gadu 359 917 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 331 117 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 28 800 euro apmērā), 2022. gadā 385 747 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 356 947 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 28 800 euro apmērā), 2023. gadā 456 383 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 427 583 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 28 800 euro apmērā). Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Valsts sociālā apdrošināšana”.
2 Atmaksa valsts pamatbudžetā par projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr.881676-B4A-REC-AG-2019/REC-RGEN-WWLB-AG-2019 īstenošanu.
3 Izdevumi, kas saistīti ar atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksām labklājības ministra konsultatīvajām amatpersonām un parlamentārajam sekretāram, beidzot pildīt amata pienākumus (2019. gadā).