Politikas mērķis: sekmēt iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, mazinot ienākumu nevienlīdzību un nabadzību, attīstot pieejamu un individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu un juridiskā atbalsta sistēmu, kā arī veicinot augstu nodarbinātības līmeni kvalitatīvā darba vidē / Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība (2024)

Nabadzības riska indekss pēc sociālo transfertu saņemšanas (%)

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

21,6

(2019)

21,0

Nabadzības riska indekss vecumā 65+gadi (%)

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

40,9

(2019)

43,0

Nabadzības riska indekss vecuma grupā 0-17 gadi (%)

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

15,8

(2019)

13,5

Nabadzības riska indekss strādājošajiem vecuma grupā no 18 līdz 64 gadiem (%)

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

8,4

 (2019)

8,2

Valdības rīcības plāns

109., 110., 111., 114., 116.

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

8 477 722

15 315 809

8 238 194

7 215 784

7 129 306

167,8

179,7

167,3

162,2

160,2

05.63.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām

137 401

150 000

360 000

150 000

150 000

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

578 112

2 376 977

272 554

-

-

3,8

4

2,8

-

-

Projekts “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/007

578 112

2 376 977

272 554

-

-

3,8

4

2,8

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

478 886

368 674

-

-

-

13,2

10

-

-

-

Projekts “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020. gada plānošanas periodā (2.kārta)” Nr.11.1.1.0/18/TP/004

478 886

368 674

-

-

-

13,2

10

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014‑2020)

349 032

390 844

-

-

-

3,2

3

-

-

-

Projekts “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2.kārta)” Nr.10.1.2.0/18/TP/007

263 132

358 474

-

-

-

2

2

-

-

-

Projekts “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)” Nr.10.1.3.0/18/TP/010

85 900

32 370

-

-

-

1,2

1

-

-

-

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

712

26 090

23 789

23 377

23 421

-

-

-

-

-

70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē

176 070

329 613

10 204

-

-

0,8

1,5

0,3

-

-

Projekts “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr.881676-B4A-REC-AG-2019/REC-RGEN-WWLB-AG-2019

176 070

329 613

10 204

-

-

0,8

1,5

0,3

-

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)2

-

-

85 287

-

-

-

-

-

-

-

70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pasākumu īstenošana (2014-2020)

147 842

159 644

211 095

86 522

-

4

4

4

2

-

Pasākums “Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai” Nr.CESPI/LM/002

147 842

159 644

211 095

86 522

-

4

4

4

2

-

73.06.00 Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana labklājības nozarē

26 858

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projekts “Barberšopa konference Rīgā 2020” Nr.1018750

26 858

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97.01.00 Labklājības nozares vadība un politikas plānošana

4 602 989

4 639 792

4 671 082

4 671 082

4 671 082

126,6

139,2

141,2

141,2

141,2

97.02.00 Nozares centralizēto funkciju izpilde

2 339 737

7 234 092

4 044 039

2 724 353

2 713 867

16,2

18

19

19

19

Piezīmes.

1 Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot apakšprogrammas 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” izdevumus: 2020. – 2021. gadā  ik gadu 359 917 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 331 117 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 28 800 euro apmērā), 2022. gadā 1 439 856 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 340 114 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 1 099 742 euro apmērā), 2023. gadā 439 550 euro apmērā (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 410 750 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 28 800 euro apmērā), 2024. gadā 429 064 euro (izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 400 264 euro apmērā un valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz speciālo budžetu 28 800 euro apmērā). Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas „Valsts sociālā apdrošināšana”.

2 Atmaksa valsts pamatbudžetā par projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr.881676-B4A-REC-AG-2019/REC-RGEN-WWLB-AG-2019 īstenošanu.