Politikas mērķis:

  1. īstenot valsts sabalansētu attīstību veicinošu fiskālo politiku ar tiesiskajiem un plānošanas instrumentiem, starptautiskās sadarbības instrumentiem, kā arī ES budžeta instrumentiem;
  2. droša un efektīva valsts finanšu pārvaldība sabiedrības interesēs;
  3. paaugstināta iepirkumu veicēju kapacitāte un efektivizēts iepirkumu veikšanas process, pārejot uz elektronisku iepirkumu norises procesu, vienlaikus mazinot administratīvo slogu pieteikumu un piedāvājumu izvērtēšanas procesā, saglabājot iepirkumu caurskatāmību un atklātumu / Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2019)

Vispārējās valdības parāds ir stabilizējies ilgtspējīgā līmenī un nepārsniedz Fiskālās disciplīnas likumā noteikto parāda nosacījumu (% no IKP)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

37,2

38,1

Pašvaldību nodokļu ieņēmumu īpatsvars vispārējās valdības nodokļu ieņēmumos pie nemainīga funkciju sadalījuma ar valsti nav mazāks par 19% (%)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

19,3

19

Faktisko valsts budžeta izdevumu novirze no gadskārtējā budžeta likumā plānotajiem izdevumiem nepārsniedz 1,5% (%)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

0,7

1,5

Valdības deklarācijas uzdevumi

1, 2, 4, 30, 38

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

274 062 947

252 707 663

243 079 127

273 316 102

293 289 636

387

385,8

387

387

387

29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana

180 454

196 563

198 552

198 552

198 552

4

4

4

4

4

31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība

265 057 786

245 179 477

235 480 861

266 188 497

286 188 497

184

185

186

186

186

32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs

1 213 743

1 370 036

1 464 846

1 381 336

1 355 336

51

50

49

49

49

38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana

363 781

170 107

51 045

-

-

-

1

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

289 349

345 695

-

-

-

14

14

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

-

-

367 800

367 400

367 300

-

-

15

15

15

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

3 816

3 187

3 187

3 187

3 187

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

14 967

3 000

39 929

38 729

38 729

1

-

2

2

2

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

4 753 005

5 439 598

5 433 519

5 138 401

5 138 035

133

131,8

131

131

131

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

2 186 046

-

39 388

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Iekšējā aizņēmuma vērtspapīru1 apjoms apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā (milj. euro))

107,31

0

0

0

0

Semināros apmācītas personas par publiskā iepirkuma jautājumiem (skaits)

5 170

1 500

1 500

1 500

1 500

Nacionālajā valūtā iesniegto maksājumu rīkojumu izpilde nodrošināta vienas darba dienas laikā neatkarīgi no maksājumu rīkojumu skaita un summas (gada vidējais darba dienas rādītājs %)

100

100

100

100

100

Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu (skaits)

4

8

9

11

11

Pašvaldību finansiālās darbības efektīvas uzraudzības rezultātā nevienā no pašvaldībām nav uzsākts finanšu stabilizācijas process (pašvaldību skaits)

0

0

0

0

0

Efektivitātes iekšējo auditu īpatsvars valsts pārvaldes auditu kopskaitā (%)

-

20

50

50

50

Kvalitātes rādītāji

Pozitīvo tiesvedību skaits (% no pārsūdzēto Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu kopējā skaita)

98

72

75

75

75

Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādēm (%)

63

63

85

85

88

Budžeta paskaidrojumos iekļauto rezultatīvo rādītāju, kas izriet no attīstības plānošanas dokumentiem, īpatsvars no kopskaita (%)

31,9

25

40

40

40

1 Valsts vērtspapīri, kas izplatīti sākotnējā izvietošanā iekšējā finanšu tirgus investoriem.