Politikas mērķis:

  1. Īstenot valsts sabalansētu attīstību veicinošu fiskālo politiku ar tiesiskajiem un plānošanas instrumentiem, starptautiskās sadarbības instrumentiem, kā arī ES budžeta instrumentiem;
  2. Droša un efektīva valsts finanšu pārvaldība sabiedrības interesēs;
  3. Paaugstināta iepirkumu veicēju kapacitāte un efektivizēts iepirkumu veikšanas process, pārejot uz elektronisku iepirkumu norises procesu, vienlaikus mazinot administratīvo slogu pieteikumu un piedāvājumu izvērtēšanas procesā, saglabājot iepirkumu caurskatāmību un atklātumu/Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

 

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2018)

Vispārējās valdības parāds ir stabilizējies ilgtspējīgā līmenī un nepārsniedz Fiskālās disciplīnas likumā noteikto parāda nosacījumu (% no IKP)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

40,1

39,2

Finansējums valsts budžeta un saistību izpildei nodrošināts vismaz likviditātes rezerves apmērā (gada vidējais ikmēneša rādītājs %)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

100

100

Pašvaldību nodokļu ieņēmumu īpatsvars vispārējās valdības nodokļu ieņēmumos pie nemainīga funkciju sadalījuma ar valsti nav mazāks par 19% (%)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

-

19

Faktisko valsts budžeta izdevumu novirze no gadskārtējā budžeta likumā plānotajiem izdevumiem nepārsniedz 1,5% (%)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

2,4

1,5

Valdības rīcības plāns

22.1., 25.1.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

278 057 711

279 261 065

252 707 663

258 380 756

292 273 967

385,3

387,3

385,8

376,8

376,8

29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana

207 702

194 745

196 563

196 563

196 563

4

4

4

4

4

31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība

271 118 020

272 374 294

245 179 477

251 466 074

285 565 940

184

185

185

191

191

32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs

1 233 371

1 245 079

1 370 036

1 355 336

1 355 336

52

52

50

50

50

38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana

237 762

523 653

170 107

-

-

-

1

1

-

-

41.05.00 Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem

49 635

-

-

-

-

41.09.00 Fiziskajām un juridiskajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšana

292 587

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014- 2020)1

273 504

354 656

345 695

-

-

14

14

14

-

-

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

3 730

3 187

3 187

3 187

3 187

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

32 505

16 385

3 000

-

-

2

1

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

4 579 092

4 549 066

5 439 598

5 359 596

5 152 941

129,3

130,3

131,8

131,8

131,8

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

29 803

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

 

 

 

 

 

Jomā iesaistītās Finanšu ministrijas padotības iestādes (skaits)

3

3

3

3

3

Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas un citu publisko finanšu vadības sistēmu ārējie lietotāji (skaits)

120

120

120

120

120

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Iekšējā aizņēmuma vērtspapīru2 apjoms apgrozībā attiecīgā gada beigās nav mazāks par apjomu gada sākumā (minimālā starpība starp vērtspapīru apgrozībā esošo apjomu gada beigās un gada sākumā (milj. euro))

-

0

0

0

0

Semināros apmācītas personas par publiskā iepirkuma jautājumiem (skaits)

1 615

1 500

1 500

1 500

1 500

Nacionālajā valūtā iesniegto maksājumu rīkojumu izpilde nodrošināta vienas darba dienas laikā neatkarīgi no maksājumu rīkojumu skaita un summas (gada vidējais darba dienas rādītājs %)

100

100

100

100

100

Valsts aizdevumu portfelim uz iepriekšējo ceturksni aprēķināto uzkrājumu apmērs ir pietiekošs vai pārsniedz kārtējā ceturksnī faktiski nesamaksāto apmēru (uzkrājums % no prasībām)

-

100

100

100

100

Valsts budžeta iestādes, kurām Valsts kase sniedz grāmatvedības uzskaites pakalpojumu  (skaits)

-

4

8

12

17

Potenciālo publiskās-privātās partnerības projektu nosacījumi veidoti tā, lai tie varētu tikt klasificēti ārpus vispārējās valdības sektora (%)

-

65

65

65

65

Pašvaldību finansiālās darbības efektīvas uzraudzības rezultātā nevienā no pašvaldībām nav uzsākts finanšu stabilizācijas process (pašvaldību skaits)

-

0

0

0

0

Efektivitātes iekšējo auditu īpatsvars valsts pārvaldes auditu kopskaitā (%)

-

20

25

50

50

Elektroniski veiktu iepirkumu apjoms (% no līgumcenas pret kopējo iepirkumu apjomu)

-

-

20

70

70

Kvalitātes rādītāji

Pozitīvo tiesvedību skaits (% no pārsūdzēto Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu kopējā skaita)

-

70

72

75

75

Finanšu pārskatu atbilstība starptautisko un starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādēm (%)

63

63

63

85

85

Budžeta paskaidrojumos iekļauto rezultatīvo rādītāju, kas izriet no attīstības plānošanas dokumentiem, īpatsvars no kopskaita (%)

-

15

25

55

55

1 Nav iekļautas iestāžu amata vietas, kuru finansējums atlīdzībai 2019. un 2020. gadam tiks nodrošināts ES fondu (KF, ERAF, ESF) 2014.-2020. gada plānošanas perioda Tehniskās palīdzības projektu ietvaros, jo Tehniskās palīdzības projekti vēl nav apstiprināti.

2 Valsts vērtspapīri, kas izplatīti sākotnējā izvietošanā iekšējā finanšu tirgus investoriem.