Politikas mērķis: Aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem/Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2019)

Reģistrētie noziedzīgie nodarījumi uz 100 000 iedzīvotāju

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

2 293

2 250

Sastādīto administratīvo protokolu skaits uz 100 000 iedzīvotāju

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

14 175

13 000

Uzskaitītie Valsts policijā atklātie kriminālprocesi/tajos reģistrētie noziedzīgie nodarījumi (skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

13 020/

19 436

13 000/

20 000

 

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

150 608 763

151 518 739

173 513 378

152 312 887

149 110 744

7833

7856

7863

7869

7869

06.01.00 Valsts policija

147 931 948

150 651 779

171 903 444

151 685 695

149 080 213

7833

7856

7863

7869

7869

06.02.00 Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana

856

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

13 031

289 037

633 406

102 579

5426

-

-

-

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)

-

143 331

329 168

110 540

7592

-

-

-

-

-

70.12.00 Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

27 023

-

-

-

-

-

-

-

-

 

70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

157 650

37 049

3987

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

2 292 195

174 075

43 305

-

-

-

-

-

-

-

70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" projektu un pasākumu īstenošana

18 286

22 325

49 250

50 599

17 513

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

85 503

201 143

542 718

363 474

-

-

-

-

-

-

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

9900

-

669

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā

-

-

7431

-

-

-

-

-

-

-

73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana

36 091

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

36 280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Policijas darbinieki uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Studiju vietas (vidējais skaits gadā)

553

547

553

553

553

Materiāli tehnisko līdzekļu bāze (transportlīdzekļi un transportlīdzekļi ar aprīkojumu) (skaits)

1572

1572

1525

1541

1558

Valsts policijas koledža (skaits)/reģionālās mācību klases (skaits)

1/5

1/5

1/9

1/9

1/9

Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas (skaits)

23

23

22

22

22

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti kriminālprocesi (skaits)

11 506

12 500

11 000

10 500

10 000

Latvijas teritorijā veiktas kravas un pasažieru autopārvadājumu kontroles (skaits)

14 307

13 500

13 550

13 600

13 600

Sastādīti administratīvie protokoli (skaits)

346 947

350 000

270 000

270 000

270 000

Speciālisti, kuri apguvuši Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas (skaits)

3 698

3 000

3 500

3 500

3 500

Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi (skaits)

250 300

270 000

247 000

246 000

245 000

Kvalitātes rādītāji

Valsts iestāžu darba vērtējums (Valsts policijas darba vērtējums (vidējā vērtība (vidējā vērtība piecu punktu skalā, kur “1” - “ļoti slikti” – “5”-“teicami”))

3,60

3,80

4,00

4,00

4,00

Valsts policijas Twitter konta sekotāji (skaits tūkstošos)

72 000

73 000

77 000

79 000

80 000