Politikas mērķis:

 1. paaugstināt vispārējās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam
 2. nodrošināt vispārējās izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanu / Ministru kabineta noteikumi Nr.1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”
 3. nodrošināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrāciju vispārējās izglītības iestādēs, nodrošinot pārvietošanās atbalstu un atbalstu pašaprūpei Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumi Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pedagogi, kas iesaistīti tālākizglītības aktivitātēs (skaits)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

7 137

(2016)

4 000

(2020)

Atbalsts vispārējās izglītības iestādēm - valsts ģimnāzijām un speciālās izglītības attīstības centriem - reģionālās metodiskās funkcijas īstenošanā (iestāžu skaits)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

41

(2017)

39

(2018)

Valsts atbalsts pašvaldībām vispārējās izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanai (klašu grupu skaits)

2010.gada 28.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”

4

(2016)

4

(2019)

Integrēto izglītojamo skaita ar speciālām vajadzībām īpatsvars vispārizglītojošās izglītības iestādēs ISCED 1-3 (% no kopējā izglītojamo skaita)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

4

(2012)

33

(2020)

Skolu nepabeigušo iedzīvotāju īpatsvars 18–24 gadus vecu iedzīvotāju vidū (%) [282]

Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

10,6

(2012)

10

(2020)

Valdības rīcības plāns

Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 106.3, 106.4, 107.2, 109.2, 110.2, 110.3 punkti.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

35 111 662

34 430 984

34 753 499

34 796 295

34 680 748

49,5

48

49

49

49

01.03.00. Sociālās korekcijas izglītības iestāde

820 487

825 623

828 784

828 784

828 784

47

47

47

47

47

01.05.00. Dotācija privātajām mācību iestādēm

9 433 097

6 759 002

6 836 226

6 836 226

6 836 226

1,6

-

-

-

-

01.07.00 Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3., un 4.klases izglītojamiem

18 428 526

19 681 416

19 681 416

19 681 416

19 681 416

0,2

-

-

-

-

01.08.00. Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi

171 600

628 692

214 895

214 895

214 895

-

-

-

-

-

01.11.00. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana

1 075 392

1 204 449

1 245 316

1 245 316

1 245 316

-

-

-

-

-

01.14.00. Mācību līdzekļu iegāde

4 583 693

4 585 452

4 585 452

4 585 452

4 585 452

-

-

-

-

-

01.15.00 Sociālā atbalsta programma vispārējās izglītības pedagogiem

 

 

329 520

372 316

256 769

-

-

1

1

1

12.00.00 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai

598 867

746 350

1 031 890

1 031 890

1 031 890

0,7

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts budžeta finansējuma  apmērs uz vienu izglītojamo mācību līdzekļu, t.sk. digitālā formātā, iegādei (euro uz izglītojamo)

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9

Pedagogi, kuri paaugstinājuši savu profesionālo kompetenci un ieguvuši otro kvalifikāciju (skaits)

7 137

3 000

4 000

4 000

4 000

Izglītojamie, kuriem nodrošinātas brīvpusdienas (skaits)

81 451

81 169

78 548

78 131

80 237

Izglītojamie, kuriem nodrošināts finansējums asistenta pakalpojuma saņemšanai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs (skaits)

259

295

300

300

300

Kvalitātes rādītāji

 • Skolēni ar augstiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 5. un 6. līmenis) (%):
  1. lasītprasmē;
  2. matemātikā;
  3. dabaszinātnēs.
 • Skolēni ar zemiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 1. un zemāks līmenis) (%):
  1. lasītprasmē;
  2. matemātikā;
  3. dabaszinātnēs.

(2012)

 •  
  1. 4,2%
  2. 8%
  3. 4,3%
 •  
  1. 17%
  2. 20%
  3. 12,3%

 

 •  
  1. 4,5%
  2. 8%
  3. 5,5%
 •  
  1. 16%
  2. 20%
  3. 12%

-

-

(2020)

 •  
  1. 7%
  2. 8%
  3. 8%
 •  
  1. 13%
  2. 15%
  3. 10%