Politikas mērķis:

  1. paaugstināt vispārējās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam
  2. nodrošināt valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām akreditētās privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs / 2020. gada 25. augusta noteikumi Nr. 538 “Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs”
  3. nodrošināt vispārējās izglītības iestāžu 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem ēdināšanu / 2019. gada 10. decembra MK noteikumi Nr. 614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”
  4. nodrošināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrāciju vispārējās izglītības iestādēs, nodrošinot pārvietošanās atbalstu un atbalstu pašaprūpei / MK 2012. gada 9. oktobra noteikumi Nr. 695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Pedagogu noturība: izmaiņas pedagogu ar optimālu darba stāžu proporcijā – pedagogu, kuri pedagoģisko izglītību un/vai skolotāja kvalifikāciju ieguvuši pēdējo 5 gadu laikā, īpatsvars (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

  8,9

 (2018)

10

 (2024)

Klašu grupas, kuras saņem valsts atbalstu pašvaldībām vispārējās izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanai (skaits)

10.12.2019. MK noteikumi Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”

4

(2020)

4

(2022)

Bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām, kas turpina izglītību pēc obligātās izglītības iegūšanas, īpatsvars (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

28

(2019)

38

(2027)

Jaunieši (18-24 gadus veci), kas neturpina izglītību (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

8,7

(2019)

5

(2027)

Valdības rīcības plāns

118., 122., 126., 127.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

24 343 004

30 521 859

32 382 753

33 196 484

33 358 792

28,0

30,8

28,8

28,8

28,8

01.03.00. Sociālās korekcijas izglītības iestāde

637 529

638 137

650 992

662 558

662 558

28,0

29,8

28,8

28,8

28,8

01.05.00. Dotācija privātajām mācību iestādēm

9 962 172

11 852 196

13 678 536

14 366 904

14 366 904

 -

 -

 -

 -

01.07.00 Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3., un 4. klases izglītojamiem

6 302 578

9 840 708

9 840 708

9 840 708

9 840 708

-

-

-

-

-

01.08.00. Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi

141 115

234 174

437 465

460 617

484 617

 -

 -

 -

 -

01.11.00. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana

1 728 990

1 245 316

1 245 316

1 245 316

1 245 316

 -

 -

01.14.00. Mācību līdzekļu iegāde

4 585 147

5 679 452

4 585 452

4 585 452

4 585 452

 -

-

-

-

-

01.15.00 Sociālā atbalsta programma vispārējās izglītības pedagogiem

35 466

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.00.00 Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai

950 007

1 031 876

1 944 284

2 034 929

2 173 237

-

1

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts budžeta finansējuma  apmērs uz vienu izglītojamo mācību līdzekļu, t.sk. digitālā formātā iegādei (euro)

18,3

22,4

18,3

18,3

18,3

Pedagogi, kuri paaugstinājuši profesionālo kompetenci (skaits)

13 922

8 000

8 000

8 000

8 000

Izglītojamo skaits privātajās izglītības iestādēs (skaits)

12 360

12 360

14 608

14 608

14 608

Izglītojamie, kuriem nodrošinātas brīvpusdienas (skaits)

75 875

79 640

83 524

86 335

86 335

Pakalpojuma saņēmēji – personas ar invaliditāti (skaits)

272

300

362

392

422

Kvalitātes rādītāji

Skolēni ar augstiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 5. un 6. līmenis) (%):

  1. lasītprasmē;
  2. matemātikā;
  3. dabaszinātnēs.

 

Skolēni ar zemiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 1. un zemāks līmenis) (%):

  1. lasītprasmē;
  2. matemātikā;
  3. dabaszinātnēs.

(2018)

 

  1) 4,8

  2) 8,5

  3) 3,75

 

 

 

1) 22,4

2) 17,3

3) 18,5

-

(2022)

 

1) 6

2) 9

3) 5

 

 

 

1) 20

2) 16

3) 17

-

-