Politikas mērķis: Plānot un izstrādāt iekšlietu politiku, kā arī nodrošināt nozares vadības procesus, organizēt, koordinēt un kontrolēt iekšlietu politikas īstenošanu / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Īstenota vienota iekšlietu nozares tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādes un saskaņošanas procedūra (IeM Tiesību aktu projektu virzības komitejā izskatīto dokumentu projektu skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam1

152

100

Nodrošināta savlaicīga sabiedrības informētība par īpaši svarīgiem jautājumiem tiesiskās kārtības un iekšējās drošības nodrošināšanas jomā (informatīvo pasākumu skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam1

366

350

Valdības rīcības plāns

180.4, 191.2, 191.2, 191.4, 191.5, 191.6, 191.8, 191.9, 192.1, 192.2, 192.3, 192.4, 193.2, 194.1, 195.2, 196.1, 196.2, 197.1, 198.1, 198.2, 198.3, 200.1.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

13 034 153

15 581 083

9 797 097

13 164 276

11 089 210

145

148

149

149

149

40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums

77 015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

3 815 102

3 832 092

3 932 990

3 898 482

3 882 733

129,5

128

128

128

128

70.16.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

60 676

62 728

62 728

62 728

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

435 966

2 443 127

622 796

606 796

451 756

15,5

15

15

15

15

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu finansējumu (2014-2020)

8 512 286

8 929 438

4 838 772

8 288 334

6 495 539

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

6414

35 465

20 650

16 029

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

52 956

245 994

255 881

254 181

259 182

-

5

6

6

6

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

4745

-

786

12 904

-

-

-

-

-

-

73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana

1472

9676

62 494

24 822

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

67 521

22 563

-

-

-

-

-

-

-

-

Kvalitātes rādītāji

Iekšlietu ministrijas Twitter profila sekotāju skaits2

7 400

7 300

7 400

7 500

7 600

Piezīmes.

1 Norādītos rādītājus plānots iekļaut arī Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijā 2020.–2022.gadam.

2 Informācija pieejama: https://twitter.com/IeM_gov_l