Politikas mērķis: uzlabot uzņēmējdarbības vidi un paaugstināt valsts konkurētspēju - straujākam eksporta pieaugumam un produktivitātes tuvināšanai Eiropas Savienības vidējam līmenim/ Deklarācija par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) snieguma indekss (% no IKP,

3-gadu vidējais rādītājs)

Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnes 2013.-2019.gadam

1,4

(2016)

≥1,2

(2020)

Privātā sektora ieguldījumi pētniecībai un attīstībai (P&A) (% kopējiem ieguldījumiem)

Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam [172]

20

(2015)

48

(2020)

Valdības rīcības plāns

1.1., 2.1., 33.1., 33.2., 33.3., 135.1.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

74 043 842

26 551 644

34 011 736

25 592 939

20 041 699

186

283

317

307

294

27.12.00 LIAA darbības nodrošināšana

1 083 936

1 089 476

1 093 836

1 093 766

1 093 766

52

52

51

51

51

28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana

3 298 826

3 361 058

3 794 718

3 467 305

3 373 555

76

76

75

75

75

30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana

642 837

793 109

837 835

752 813

752 813

16

16

16

16

16

33.00.00 Ekonomikas attīstības programma (bez finansējuma daļas valsts galvojumu nodrošināšanai  bankas aizdevumiem mājokļu iegādei vau būvniecībai 2018.,2019. un 2020.g.)

498 620

-

1 272 543

1 310 108

 487 770

-

-

-

-

-

62.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžeta par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)

6 951 141

x

x

x

x

-

-

-

-

-

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti  (2007-2013)

46 109 070

x

x

x

x

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti  (2014-2020)

8 027 451

15 018 262

25 556 784

17 264 519

12 754 639

-

95

138

128

115

63.06.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2007 – 2013)

1 922 228

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu finansējumu

813

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti

1 361 375

1 623 166

1 238 273

1 499 224

1 481 724

34

36

37

37

37

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Kohēzijas fonda projekti

-

122 676

186 892

205 204

97 432

-

-

-

-

-

69.03.00 Atmaksa Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējuma saņēmējam par  veiktajiem izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības

-

192 379

x

x

x

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

4 147 545

4 351 518

30 855

-

-

8

8

-

-

-

Citi ieguldījumi

LIAA ārvalstu pārstāvniecības (skaits)

21

21

20

20

20

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Atbalstītie komersanti starptautiskās konkurētspējas veicināšanai eksporta tirgos (skaits, kumulatīvs rādītājs)

62

339

520

701

882

Izveidotie inkubatori (skaits) / Jaunizveidotie komersanti, kuri saņem atbalstu inkubatoros (skaits, kumulatīvs rādītājs)

15/3

15/ 17

15/ 15

15/ 22

15/ 28

Atbalstītie projekti pētniecības rezultātu komercializācijai jeb tehnoloģiju pārnesei (skaits, kumulatīvs rādītājs)

-

7

17

32

54

Pēcapkalpošanas projekti (skaits)

-

-

120

130

140

Identificēti eksporta projekti un pieprasījumi (skaits)

829

950

920

940

960

Īstenoti pasākumi tūrisma attīstības veicināšanai, t.sk. Baltijas jūras reģiona sadarbības ietvaros (pasākumu skaits)

-

20

19

19

19

Piesaistīti ārvalstu tiešo investīciju projekti (jauno projektu skaits/ projektu skaits no Fortune 500 sarakstā iekļautajām globālām kompānijām)

-

-

3/1

3/1

4/1

Kvalitātes rādītāji

Latvijas novērtējums Globālās inovācijas indeksa pētījumā (vieta)

34

33

30

27

25