Politikas mērķis:
Uzlabot uzņēmējdarbības vidi un paaugstināt valsts konkurētspēju Latvijas eksportspējas veicināšanai un produktivitātes pietuvināšanai ES vidējam līmenim
/ Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2020.‑2022. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība (2022)

Uzņēmējdarbības izsmalcinātība – Globālais inovācijas indekss (vieta)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam [196]

41

(2019)

37

Ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) snieguma indekss (% no IKP, 3-gadu vidējais rādītājs)

Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2020.‑2022. gadam

0,7

(2019)

1,0

Augsto tehnoloģiju produktu eksporta īpatsvars kopējā eksportā (%)

Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2020.‑2022. gadam

11,2

(2018)

121

Valdības rīcības plāns

24.1., 26.1., 27.1., 28.1., 37.1., 42.1., 43.1., 44.1., 45.1., 46.1., 47.1., 48.3., 58.2., 155.5., 158.2., 158.4.-5., 165.1., 216.1.-3., 217.1., 237.2., 247.1.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

24 444 264

26 978 211

32 069 160

26 434 019

19 765 857

316

324

339

339

328

27.12.00 LIAA darbības nodrošināšana

1 070544

1 093 766

1 105 807

1 105 807

1 105 807

51

51

51

51

51

28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana

4 112 602

4 708 367

7 717 908

6 218 362

5 526 352

76

76

81

81

81

30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana

728 682

752 813

747 418

751 718

751 718

16

16

16

16

16

33.00.00 Ekonomikas attīstības programma

485 000

733 163

1 833 595

2 710 000

2 710 000

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

16 023 353

17 384 114

18 415 415

13 508 230

7 341 123

132

138

147

147

136

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu finansējumu

7 817

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti

1 653 047

1 524 976

1 585 107

1 679 376

2 067 523

35

36

36

36

36

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu

207 649

577 592

411 826

199 368

4 699

-

-

-

-

-

69.03.00 Atmaksa Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējuma saņēmējam par  veiktajiem izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības

88 634

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

66 936

203 420

252 084

261 158

258 635

6

7

8

8

8

Citi ieguldījumi

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ārvalstu pārstāvniecības (skaits)

21

20

20

20

20

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Atbalstītie komersanti starptautiskās konkurētspējas veicināšanai eksporta tirgos (skaits, kumulatīvs rādītājs)

723

1 041

1 171

1 171

1 171

Izveidotie inkubatori (skaits)

15

15

15

15

15

Jaunizveidotie komersanti, kuri saņem atbalstu inkubatoros (skaits, kumulatīvs rādītājs)

109

400

450

500

550

Atbalstītie projekti pētniecības rezultātu komercializācijai jeb tehnoloģiju pārnesei (skaits, kumulatīvs rādītājs)

41

66

66

66

66

Pēcapkalpošanas projekti (skaits)

99

120

120

120

120

Identificēti un apstrādāti eksporta projekti un pieprasījumi (skaits)2

775

800

5003

500

500

Īstenoti pasākumi tūrisma attīstības veicināšanai, t.sk. Baltijas jūras reģiona sadarbības ietvaros (skaits)

21

19

21

21

21

Kvalitātes rādītāji

Latvijas novērtējums Globālās inovācijas indeksa apakškategorijā: zināšanu un tehnoloģiju izlaide (vieta)

45

45

44

43

43