Politikas mērķis: Nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežpārbaužu veikšanu, nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības noteiktajām prasībām / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Nodrošināta solidāra Eiropas Savienības ārējās robežas apsardzība un nodrošināta Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos noteikto saistību izpilde (amatpersonu skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

240

262

Valsts robežas joslas ierīkošana gar Latvijas – Krievijas robežu / Latvijas – Baltkrievijas robežu (% no kopējā robežas garuma)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

19/0

71/28

Valdības rīcības plāns

84.2., 84.3., 90.1.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

51 776 227

63 914 833

63 873 839

63 744 586

58 257 515

2687

2715,5

2697,5

2697,5

2697,5

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

49 868 146

55 004 975

59 144 714

57 642 031

54 204 558

2687

2715,5

2697,5

2697,5

2697,5

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu

24 763

346 214

300 000

750 390

300 000

-

-

-

-

-

67.09.00 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Ārējo robežu fonda - Kopienas darbības projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

686 360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.13.00 Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana

25 726

3 347 848

-

-

-

-

-

-

-

-

67.14.00 FPONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana

-

3 752 957

3 752 957

3 752 957

3 752 957

-

-

-

-

-

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmas fondu finansējumu (2007–2013)

182

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

691

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

66 034

794

-

-

-

-

-

-

70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

33 012

3733

1401

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

762 473

1 412 325

555 408

1 538 364

-

-

-

-

-

-

70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" projektu un pasākumu īstenošana

5453

29 400

34 200

60 050

-

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

-

-

19 125

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā

2740

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.07.00 Eiropas Komisijas (kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm) un tabakas ražotāju nolīgumu ietvaros piešķirtie finanšu līdzekļi

-

17 381

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

366 681

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Personāls (skaits):

 

 

 

 

 

robežkontrolē

1658

1714

1706

1706

1706

imigrācijas kontrolē

181

195

205

205

205

Infrastruktūra un tehniskais aprīkojums:

 

 

 

 

 

robežjoslas ierīkošana (km)

65

188

363

374

374

robežjoslas uzturēšana (km)

1380

1380

1380

1380

1380

Tehniskie līdzekļi (sauszemes transportlīdzekļi, kuģošanas līdzekļi, gaisa kuģi u.c.) (skaits)

1015

1118

1135

1297

1297

Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs "Daugavpils" (skaits)

1

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pār valsts robežai (skaits)

-

400/20

150/20

100/15

100/20

Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)

-

2000

2000

2000

2000

Amatpersonu dalība starptautiskās misijās un operācijās (amatpersonu skaits)

-

262

262

262

262

Kvalitātes rādītāji

Vienas personas robežpārbaudes veikšanas ilgums (minūtes)

2

2

2

2

2

No kaimiņvalstīm atgrieztas personas, kuras nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu (skaits)

132

130

130

130

130