Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežpārbaužu veikšanu, nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības noteiktajām prasībām / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2017.-2019.gadam projekts

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Nodrošināta solidāra Eiropas Savienības ārējās robežas apsardzība un nodrošināta Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos noteikto saistību izpilde (amatpersonu skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2017.‑2019.gadam projekts

218

 

262

 

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

44 007 441

49 509 971

63 915 377

56 884 338

54 621 481

2666

2687,5

2715,5

2690,5

2690,5

10.00.00 Valsts robežsardzes darbība

38 967 119

45 789 345

55 004 975

52 797 181

50 058 084

2666

2687,5

2715,5

2690,5

2690,5

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu

-

215 263

346 214

300 000

750 390

-

-

-

-

-

67.06.00 Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

1601

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.09.00 Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Ārējo robežu fonda - Kopienas darbības projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

272 581

746 100

-

-

-

-

-

-

-

-

67.13.00 Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana

1 556 938

2 671 572

3 347 848

-

-

-

-

-

-

-

67.14.00 FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana

-

-

3 752 957

3 752 957

3 752 957

-

-

-

-

-

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmas fondu finansējumu (2007–2013)

71 596

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.09.00 Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Eiropas Atgriešanās fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

127 583

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.10.00 Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Eiropas Bēgļu fonda III projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

52 108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.11.00 Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Ārējo robežu fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

2 576 685

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

19 425

87 691

3733

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

197 081

-

1 412 869

-

-

-

-

-

-

-

70.19.00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" projektu un pasākumu īstenošana

-

-

29 400

34 200

60 050

-

-

-

-

-

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā

1370

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.07.00 Eiropas Komisijas (kopā ar iesaistītajām dalībvalstīm) un tabakas ražotāju nolīgumu ietvaros piešķirtie finanšu līdzekļi

6825

-

17 381

-

-

-

-

-

-

-

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

156 339

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Personāls (skaits):

 

 

 

 

 

robežkontrolē

1673

1684

1714

1814

1914

imigrācijas kontrolē

202

195

195

195

195

Infrastruktūra un tehniskais aprīkojums:

 

 

 

 

 

robežjoslas ierīkošana (km)

25

65

188

363

374

robežjoslas uzturēšana (km)

1380

1380

1380

1380

1380

Tehniskie līdzekļi (sauszemes transportlīdzekļi, kuģošanas līdzekļi, gaisa kuģi u.c.) (skaits)

944

 

1015

 

1118

 

1135

 

1297

 

Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs (skaits)

1

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas (skaits)/ novērsta nelikumīga preču pārvietošana pār valsts robežai (skaits)

-

-

400/20

400/20

400/20

Ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī (konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts) (skaits)

-

-

2000

2000

2000

Amatpersonu dalība starptautiskās misijās un operācijās (amatpersonu skaits)

-

-

262

262

262

Kvalitātes rādītāji

Vienas personas robežpārbaudes veikšanas ilgums (minūtes)

3

2

2

2

2

No kaimiņvalstīm atgrieztas personas, kuras nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu (skaits)

127

130

130

130

130