Politikas mērķis:

  1. nodrošināt personai ienākumu atvietojumu, aizejot pensijā, zaudējot darbu, iegūstot invaliditāti, zaudējot apgādnieku, saslimstot, dodoties pirmsdzemdību un pēcdzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājumā, ciešot nelaimes gadījumā darbā vai iegūstot arodslimību;
  2. nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas funkcionēšanu un stabilitāti ilgtermiņā/Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2019)

Sociālās apdrošināšanas budžeta uzkrātais atlikums gada beigās (% no IKP)

Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā

2,3

3,4

Sociālās apdrošināšanas sistēmas noslodze (uzskaitē esošo pensionāru skaits uz 1000 obligāti sociāli apdrošinātām personām gada beigās)

Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā

650

642

Valdības deklarācija

110.punkts

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā3euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2 372 547 298

2 634 478 615

2 749 799 941

2 990 605 292

3 171 431 053

961,6

1 030,9

985

978

978

04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

27 242 230

28 648 225

30 453 482

30 584 991

30 714 030

-

-

-

-

-

20.03.00 Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām

150 314 001

154 911 144

166 646 603

167 352 604

165 521 516

-

-

-

-

-

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets4 (speciālais budžets)

1 756 240 695

1 916 268 243

2 032 079 673

2 208 740 356

2 331 526 268

-

-

-

-

-

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets5 (speciālais budžets)

136 779 776

154 875 144

157 250 102

162 795 791

169 359 232

-

-

-

-

-

04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets(speciālais budžets)

40 798 706

48 450 765

54 880 658

62 125 314

70 263 878

-

-

-

-

-

04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets (speciālais budžets)

564 787 676

663 613 032

655 899 076

720 004 340

777 417 734

-

-

-

-

-

04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets (speciālais budžets)

17 514 278

19 755 807

18 871 278

18 759 678

18 693 478

961,6

1 030,9

978

978

978

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014-2020)

-

-

-

27 000

-

-

-

-

-

-

Projekts “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/006

-

-

-

27 000

-

-

-

-

-

-

70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē

-

-

1 800 544

987 180

-

-

-

7

-

-

Projekts “LatEESSI” Nr.2017-LV-IA-0012

-

-

1 800 544

987 180

-

-

-

7

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klātienes klientu apkalpošanas vietas (skaits)

35

38

34

34

34

Vecuma pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

452 773

448 255

444 281

440 428

437 345

Invaliditātes pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

72 022

73 609

73 812

74 928

76 061

Bezdarbnieka pabalstu saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

35 205

36 148

31 471

30 758

30 149

Vecāku pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

23 565

23 952

22 544

22 500

22 500

Slimības pabalsta saņēmēji, neskaitot pabalstu saņēmējus saistībā ar negadījumu darbā, (skaits vidēji mēnesī)

16 019

17 155

16 872

17 306

17 756

Atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

8 741

9 405

10 136

10 761

11 432

Kvalitātes rādītāji

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, kuru saņemšanai klientam nav jāiesniedz citu iestāžu rīcībā esoša informācija vai dokumenti, (skaits)

20

22

22

22

22

3Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot šādus izdevumus:

- speciālā budžeta savstarpējos transfertus (2017.gadā 146 598 981 euro, 2018.gadā 172 641 173 euro, 2019.gadā 174 095 122 euro, 2020.gadā 185 926 302 euro, 2021.gadā 198 921 368 euro);

- pamatbudžeta apakšprogrammas 04.00.00 "Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai" izdevumus piemaksu AZG pensiju izmaksām, Augstākās Padomes deputātu pensijām un piemaksām politiski represēto pensijām (2017.gadā 24 217 082 euro, 2018.gadā 24 491 428 euro, 2019.gadā 27 339 750 euro, 2020.gadā 27 493 056 euro, 2021.gadā 27 622 199 euro);

- pamatbudžeta apakšprogrammas 20.03.00 “Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām” izdevumus.

       4Netiek iekļauti izdevumi izdienas pensijām.

       5Netiek iekļauti izdevumi aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem un ar šo pasākumu nodrošināšanu saistītām administrēšanas izmaksām.

       6Netiek iekļauti izdevumi preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem, kurus īsteno Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts”.