Politikas mērķis:

  1. nodrošināt personai ienākumu atvietojumu, aizejot pensijā, zaudējot darbu, iegūstot invaliditāti, zaudējot apgādnieku, saslimstot, dodoties pirmsdzemdību un pēcdzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājumā, ciešot nelaimes gadījumā darbā vai iegūstot arodslimību;
  2. nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas funkcionēšanu un stabilitāti ilgtermiņā / Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā

vērtība

(2021)

Sociālās apdrošināšanas budžeta uzkrātais atlikums gada beigās (% no IKP)

Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā

3,7

4,4

Sociālās apdrošināšanas sistēmas noslodze (uzskaitē esošo pensionāru skaits uz 1000 obligāti sociāli apdrošinātām personām gada beigās)

Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā

628

619

Valdības rīcības plāns

110.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2 734 601 046

2 960 589 369

3 155 865 777

3 209 738 557

3 363 933 920

927,6

978

980,6

978,5

978

04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

29 708 961

31 021 971

87 940 587

87 312 595

87 210 031

-

-

-

-

-

20.03.00 Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām

166 646 603

167 204 098

163 190 847

157 138 277

155 645 327

-

-

-

-

-

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets2 (speciālais budžets)

2 011 228 615

2 193 461 192

2 264 039 493

2 309 416 124

2 438 253 422

-

-

-

-

-

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets3 (speciālais budžets)

157 463 798

150 162 793

217 698 435

180 309 519

164 741 817

-

-

-

-

-

04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets4 (speciālais budžets)

54 191 204

62 200 269

73 518 320

82 770 921

91 643 387

-

-

-

-

-

04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets (speciālais budžets)

650 637 394

712 302 529

791 425 874

834 091 584

871 190 844

-

-

-

-

-

04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets (speciālais budžets)

18 871 278

20 975 319

23 447 686

22 634 254

22 555 197

926,1

978

978

978

978

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014‑2020)

-

27 000

833 897

318 325

-

-

-

2,6

0,5

-

Projekts “Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai”Nr.2.2.1.1/19/I/007

-

-

828 497

318 325

-

-

-

2,6

0,5

-

Projekts “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/006

-

27 000

5 400

-

-

-

-

-

-

-

70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē

1 867 855

1 320 151

-

-

-

1,5

-

-

-

-

Projekts “LatEESSI” Nr.2017-LV-IA-0012

1 867 855

1 320 151

-

-

-

1,5

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums5

4 482

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klātienes klientu apkalpošanas vietas (skaits)

34

34

34

34

34

Vecuma pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

444 571

440 428

439 908

438 449

437 241

Invaliditātes pensijas saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

72 653

73 899

74 086

74 828

75 582

Bezdarbnieka pabalstu saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

32 472

30 275

40 881

31 833

27 585

Vecāku pabalsta saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

21 752

21 068

21 114

21 021

21 021

Slimības pabalsta saņēmēji, neskaitot pabalstu saņēmējus saistībā ar negadījumu darbā, (skaits vidēji mēnesī)

17 399

17 378

17 906

18 205

18 097

Atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēji (skaits vidēji mēnesī)

10 307

10 875

11 636

12 336

13 076

Kvalitātes rādītāji

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, kuru saņemšanai klientam nav jāiesniedz citu iestāžu rīcībā esoša informācija vai dokumenti (skaits)

21

53

53

53

53

Piezīmes.
1 Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot šādus izdevumus:

  • peciālā budžeta savstarpējos transfertus (2019. gadā 162 032 791 euro, 2020. gadā 182 927 398 euro, 2021. gadā 217 639 966 euro, 2022. gadā 222 344 208 euro, 2023. gadā 226 992 785 euro);
  • pamatbudžeta programmas 04.00.00 “Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai” izdevumus piemaksu AZG pensiju izmaksām, Augstākās Padomes deputātu pensijām, piemaksām politiski represēto pensijām un ar 2021. gadu izdevumus saistībā ar atbalstu minimālo ienākumu palielināšanai (2019. gadā 27 339 750 euro,  2020. gadā 27 954 457 euro, 2021. gadā 85 398 549 euro, 2022. gadā 84 770 557 euro, 2023. gadā 84 667 993 euro);
  • pamatbudžeta apakšprogrammas 20.03.00 “Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām” izdevumus (transferts no pamatbudžeta uz speciālo budžetu).

2  Netiek iekļauti izdevumi izdienas pensijām. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Izdienas pensijas”.
3 Netiek iekļauti izdevumi aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem un ar šo pasākumu nodrošināšanu saistītām administrēšanas izmaksām. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Darba tirgus attīstība”.
4  Netiek iekļauti izdevumi preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem, kurus īsteno Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts”. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Darba aizsardzība un darba tiesiskās attiecības”.
5 Izdevumi, lai saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu un Administratīvās apgabaltiesas spriedumu VSAA nodrošinātu morālā kaitējuma atlīdzinājuma izmaksu fiziskai personai.