Politikas mērķis:

1) nodrošināt personai ienākumu atvietojumu, aizejot pensijā, zaudējot darbu, iegūstot invaliditāti, zaudējot apgādnieku, saslimstot, dodoties pirmsdzemdību un pēcdzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājumā, ciešot nelaimes gadījumā darbā vai iegūstot arodslimību;

2) nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas funkcionēšanu un stabilitāti ilgtermiņā / Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā

vērtība

 

Sociālās apdrošināšanas budžeta uzkrātais atlikums gada beigās no IKP (%)

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

4,2

≥4,0

(2024)

Sociāli apdrošināto personu īpatsvars, kuru valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts ir zem minimālās mēneša algas (%)

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

29,8

27,0

(2024)

Sociālās apdrošināšanas sistēmas noslodze – uzskaitē esoši pensionāri uz 1000 obligāti sociāli apdrošinātām personām gada beigās (skaits)

Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā

639

616

 (2022)

Valdības rīcības plāns

110.

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā1, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2 978 372 425

3 155 865 777

3 369 118 858

3 520 614 350

3 749 895 865

897,7

980,6

974,5

968,2

968

04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai

31 942 712

87 940 587

87 902 385

87 986 449

88 490 618

-

-

-

-

-

20.03.00 Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām

167 204 098

163 190 847

152 161 460

147 597 972

146 331 704

-

-

-

-

-

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets2 (speciālais budžets)

2 160 599 733

2 264 039 493

2 389 497 140

2 504 716 531

2 675 160 022

-

-

-

-

-

04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets3 (speciālais budžets)

181 065 523

217 698 435

183 000 322

164 079 663

161 848 744

-

-

-

-

-

04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets4 (speciālais budžets)

61 942 943

73 518 320

82 806 991

93 704 346

104 833 696

-

-

-

-

-

04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets (speciālais budžets)

723 946 306

791 425 874

919 135 984

974 938 585

1 036 816 461

-

-

-

-

-

04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets (speciālais budžets)

21 105 565

23 447 686

24 255 637

22 621 632

22 611 146

896,5

978

972

968

968

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) īstenotie projekti labklājības nozarē (2014‑2020)

361 706

833 897

1 045 819

3 847

-

1

2,6

2,5

0,2

-

Projekts “Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai”Nr.2.2.1.1/19/I/007

340 106

828 497

1 045 819

3 847

-

1

2,6

2,5

0,2

-

Projekts “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/006

21 600

5 400

-

-

-

-

-

-

-

-

70.08.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē

1 151 828

-

-

-

-

0,2

-

-

-

-

Projekts “LatEESSI” Nr.2017-LV-IA-0012

1 151 828

-

-

-

-

0,2

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums5

233 812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Nodrošināti sociālās drošības pakalpojumi (skaits)

-

-

64

64

64

Vecuma pensijas saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

441 597

439 908

438 449

437 241

436 247

Invaliditātes pensijas saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

72 597

74 086

74 757

75 511

76 266

Bezdarbnieka pabalstu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

39 478

40 881

33 555

28 545

26 787

Vecāku pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

21 327

21 114

21 021

21 021

21 021

Slimības pabalsta saņēmēji vidēji mēnesī, neskaitot pabalstu saņēmējus saistībā ar negadījumu darbā (skaits)

18 928

17 906

21 344

20 917

20 708

Atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēji vidēji mēnesī (skaits)

10 867

11 636

12 565

13 380

14 184

Kvalitātes rādītāji

Elektroniski iesniegtie klientu iesniegumi kopējo iesniegumu skaitā (%)

-

-

75,0

80,0

80,0

Elektroniski nosūtītie lēmumi klientiem kopējo lēmumu skaitā (%)

-

-

80,0

80,0

80,0

Telefoniski un elektroniski sniegtās konsultācijas kopējo konsultāciju skaitā (%)

-

-

70,0

70,0

70,0

Piezīmes.

1 Izdevumi kopā konsolidēti, neiekļaujot šādus izdevumus:

- speciālā budžeta savstarpējos transfertus (2020. gadā 175 864 181 euro, 2021. gadā 217 639 966 euro, 2022. gadā 232 944 938 euro, 2023. gadā 241 813 880 euro, 2024. gadā 253 737 830 euro);

- pamatbudžeta programmas 04.00.00 “Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai” izdevumus piemaksu AZG pensiju izmaksām, Augstākās Padomes deputātu pensijām, piemaksām politiski represēto pensijām un ar 2021. gadu izdevumus saistībā ar atbalstu minimālo ienākumu palielināšanai (2020. gadā 28 113 522 euro,  2021. gadā 85 398 549 euro, 2022. gadā 85 580 482 euro, 2023. gadā 85 622 823 euro, 2024. gadā 86 126 992 euro);

- pamatbudžeta apakšprogrammas 20.03.00 “Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām” izdevumus (transferts no pamatbudžeta uz speciālo budžetu).

2 Netiek iekļauti izdevumi izdienas pensijām. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Izdienas pensijas”.

3 Netiek iekļauti izdevumi aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem un ar šo pasākumu nodrošināšanu saistītām administrēšanas izmaksām. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Darba tirgus attīstība”.

4 Netiek iekļauti izdevumi preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem, kurus īsteno Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts”. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas “Darba aizsardzība un darba tiesiskās attiecības”.

5 Izdevumi, lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra segtu izdevumus saistībā ar sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) funkcionalitātes nodrošināšanu pabalstu un atbalsta izmaksu veikšanai sakarā ar Covid-19 izraisīto seku mazināšanu.