Politikas mērķis: nodrošināt ekosistēmu kvalitāti, dabas aizsardzības un sociāli-ekonomisko interešu līdzsvarotību, veicināt vides izzināšanas, izpratnes un atbildības motivācijas rašanos videi tolerantas sabiedrības un Latvijas kā „zaļas” valsts tēla veidošanai / Vides politikas pamatnostādnes 2014. 2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība

Lauku putnu indekss

(1999.g. = 100)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

99,6211

 

115

(2020)

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) platības īpatsvars (% no valsts teritorijas)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

1812

 

18

(2030)

Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību

64. punkts

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

15 881 699

16 802 022

19 361 090

16 901 282

14 069 636

194

196

200

198

197

21.00.00 Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 667 295

5 984 931

6 000 863

5 838 498

5 692 655

5

5

5

 5

5

24.00.00 Dabas aizsardzība

6 649 873

7 188 673

7 315 127

7 245 418

7 243 850

188

191

191

191

191

61.08.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014-2020)

1 795 258

2 751 467

4 696 267

3 274 202

976 076

-

-

1

1

1

64.08.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)

-

-

561

-

-

-

-

-

-

-

65.08.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

625

-

-

-

-

-

-

-

65.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)

-

-

23 186

9 476

-

-

-

2

1

-

70.06.00 LIFE programmas projekti

1 641 945

806 756

1 099 461

344 295

157 055

1

-

1

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu (2007–2013)

127 328

70 195

225 000

189 393

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits gadā)

748

738

748

748

748

Labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, apsaimniekoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošie pļavu, meža un purvu biotopi (ha gadā)

15 167,8

15 166

18 007

18 007

18 007

Vides izglītības pasākumi (Muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, pasākumi, ekskursijas, lekcijas, semināri, kursi, ekspertu konsultācijas) (skaits gadā)13

3 114

2 100

1 650

1 650

1 650

Ex situ  un krājumā uzturētās vienības (skaits)14

212 764

212 549

218 815

220 815

222 615

Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)

744

700

700

700

700

Kvalitātes rādītāji

Apmeklētāji (skaits gadā)15

329 478

255 000

295 000

280 000

280 000

11Lauku putnu indekss tiek aprēķināts, pamatojoties uz Dienas putnu fona monitoringa datiem

122018. gadā Natura 2000 jeb Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamās iekšzemes dabas teritorijas veidoja 11,5% no Latvijas iekšzemes teritorijas

13Apkopojošais rādītājs no 24.05.00 ,,Zinātniskā institūta ,,Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums”, 24.06.00 ,,Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana”, 24.08.00 ,,Nacionālo parku darbības nodrošināšana”

14Apkopojošais rādītājs no 24.05.00 ,,Zinātniskā institūta ,,Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums”, 24.06.00 ,,Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana”

15LDM, NBD, DAP Dabas izglītības centros, Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju un informācijas centros, Līgatnes dabas takā