Politikas mērķis: nodrošināt ekosistēmu kvalitāti, dabas aizsardzības un sociāli-ekonomisko interešu līdzsvarotību, veicināt vides izzināšanas, izpratnes un atbildības motivācijas rašanos videi tolerantas sabiedrības un Latvijas kā „zaļas” valsts tēla veidošanai / Vides politikas pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Lauku putnu indekss

(1999.g. = 100)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030

115

(2010)

115

(2020)

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju platības īpatsvars (% no valsts teritorijas)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030

18

(2015)

18

(2030)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

12 321 090

12 528 976

13 320 161

12 447 836

12 268 401

195

202

196

196

196

21.01.00. Fonda darbības nodrošinājums

247 731

247 819

213 997

213 997

213 997

7

7

5

5

5

21.02.00. Vides aizsardzības projekti

2 716 043

3 149 226

3 314 328

3 293 328

3 293 328

-

-

-

-

-

21.13.00. Nozares vides projekti

844 471

811 079

811 079

811 079

811 079

-

-

-

-

-

21.20.00. Iemaksas starptautiskajās organizācijās

936 868

1 111 382

1 393 391

1 393 391

1 393 391

-

-

-

-

-

24.05.00. Zinātniskā institūta "Nacionālais botāniskais dārzs" valsts funkciju nodrošinājums

903 276

731 964

728 407

776 911

776 911

-

-

-

-

-

24.06.00. Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana

750 305

756 196

773 910

776 925

781 253

54

54

54

54

54

24.08.00. Nacionālo parku darbības nodrošināšana

4 535 783

4 453 833

  4 778 617

4 677 429

4 675 249

134

141

137

137

137

70.06.00 LIFE programmas projekti

1 286 661

1 168 687

913 792

469 414

323 193

-

-

-

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu (2007–2013)

99 952

98 790

392 640

35 362

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Uzturēti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits gadā)

234

241

738

738

738

Apsaimniekoti pļavu, meža un purvu biotopi (ha gadā)

721

1 005

15 166

15 166

15 166

Vides izglītības pasākumi (Muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, pasākumi, ekskursijas, lekcijas, semināri, kursi, ekspertu konsultācijas) (skaits gadā)1

570

490

2 100

2 100

2 100

Ex situ  un krājumā uzturētās vienības (skaits)

211 699

211 089

211 189

211 289

 

211 389

 

Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio) (skaits tūkst.)

-

-

700

700

700

Kvalitātes rādītāji

Apmeklētāji (skaits gadā)2

296 315

248 000

255 000

255 000

255 000

Apkopojošais rādītājs no 24.05.00 ,,Zinātniskā institūta ,,Nacionālais botāniskais dārzs,, valsts funkciju nodrošinājums”, 24.06.00 ,,Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana”, 24.08.00 ,,Nacionālo parku darbības nodrošināšana”

2LDM, NBD, DAP Dabas izglītības centros, Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju un informācijas centros, Līgatnes dabas takās.