Politikas mērķis: radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no dzīves vietas, sekmējot uzņēmējdarbību reģionos, attīstot kvalitatīvu infrastruktūru un publiskos pakalpojumus /, Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, VARAM darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Teritorijas attīstības indekss plānošanas reģionos:

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

 

Rīga

0,914

(2018)

0,55

(2020)

Vidzeme

-0,762

(2018)

-0,50

(2020)

Kurzeme

-0,851

(2018)

-0,40

(2020)

Zemgale

-0,527

(2018)

-0,28

(2020)

Latgale

-1,285

(2018)

-0,55

(2020)

Strādājošie (privātā sektorā) uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir visa Latvija, izņemot Rīgu (skaits)

VARAM darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1

6230682

(2017)

446 300

(2023)

Atkalizmantošanas indekss (Palielināta publiskās pārvaldes informācijas pieejamība)

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”

1655

(2018)

800

(2023)

Elektroniski parakstītie dokumenti (skaits milj.)

VARAM darbības stratēģija 2020.-2022.gadam1

6

(2018)

7,5

(2020)

Valdības rīcības plāns

4.2., 24.4., 25.2., 32.1-32.4., 42.2., 42.3., 97.2., 101.1., 101.2., 106.1-106.3., 223.1., 224.1., 225.1., 226.1., 226.2., 227.1., 228.1., 229.1., 229.2., 230.2., 230.3., 231.1., 232.1., 235.1., 240.1., 243.1.-243.3., 244.3.-244.6., 245.6., 245.7., 246.2.-246.4.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

46 459 299

80 737 441

53 554 915

52 250 178

23 545 329

154

180

172

147

145

30.00.00 Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti

6 099 960

4 619 758

3 939 447

11 053 333

3 067 073

3

5

4

3

3

31.00.00 Atbalsts plānošanas reģioniem

1 341 334

1 661 056

1 661 056

1 661 056

1 661 056

-

-

-

-

-

32.00.00 Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana

6 030 971

5 794 614

6 459 755

6 546 815

6 422 753

81

88

92

93

93

69.00.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

16 259 606

51 002 877

29 199 375

24 051 252

4 398 647

37

51

58

47

44

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

15 109 769

14 170 634

8 895 743

2 494 889

417 340

28

27

13

-

-

71.08.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība (LV-LOCALDEV)” īstenošana

-

135 785

136 334

150 795

209 863

-

3

3

3

4

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014–2020)

165 644

2 551 372

2 633 179

5 785 152

6 861 711

1

1

1

-

-

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

586 944

780 022

630 026

506 886

506 886

4

5

1

1

1

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

865 071

21 323

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izveidoti jauni un uzturēti esošie novadu nozīmes VPVKAC (% no novadu attīstības centru skaita)

85

87

87

87

87

Izveidoti jauni un uzturēti esošie reģionālās un nacionālās nozīmes VPVKAC (% no reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centru skaita)

36

36

36

36

36

Virtuālie apmeklējumi pašvaldību publiskajās bibliotēkās (skaits milj.)

8,673

8

8

9

9

Komersanti, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes) (skaits)

663

800

720

720

720

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv unikālie lietotāji (skaits tūkst. kopš 2008.gada)

940

980

1 010

1 040

1 100

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamie interaktīvie elektroniskie pakalpojumi (skaits)

128

150

140

140

140

Piezīmes.

1VARAM darbības stratēģija izstrādes stadijā

2 CSP ir mainījusi rādītāja JVSG071. “Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietas republikas pilsētās, novados, pagastos un reģionos” aprēķina metodiku (komponente “Strādājošo skaits pamatdarbā” ir aizvietota ar “Vidējais darbinieku skaits”)

3 Valsts budžeta izpildes analīzē par 2018.gada 12 mēnešiem bija norādīti provizoriskie izpildes dati (3,5), tagad norādīta faktiskā izpilde.