Politikas mērķis: nodrošināt valsts varas institūciju stabilitāti un tiesiskuma un cilvēka pamattiesību ievērošanu/ Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.2027. gadam; Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2021. – 2025. gadam (projekts)

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2020)

Plānotā vērtība

(2022)

Konstatēto valsts valodas lietojuma pārkāpumu īpatsvars  pret kopējo veikto pārbaužu skaitu (%)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam;

Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2021. – 2025. gadam (projekts)

19,0

15,0

Piemēroto personas datu aizsardzības korektīvo pasākumu īpatsvars pret kopējo personas datu apstrādes pārbaužu skaitu (%)

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 58. panta 2. punkts;

Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2021. – 2025. gadam (projekts)

20,0

16,0

Valdības rīcības plāns

175.7, 177.6., 186.1.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2 926 119

4 551 184

5 248 999

4 936 731

4 936 731

70

74

78

78

78

09.01.00 Valsts valodas aizsardzība

1 079 212

1 109 029

1 132 080

1 130 080

1 130 080

39

42

43

43

43

09.02.00 Fizisko personu datu aizsardzība

897 377

1 326 430

1 502 954

1 498 686

1 498 686

30

32

35

35

35

09.03.00 Dotācijas Latvijas Politiski represēto apvienībai

38 000

38 000

63 000

38 000

38 000

-

-

-

-

-

09.04.00 Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā

54 254

55 505

65 162

65 162

65 162

-

-

-

-

-

09.05.00 Dotācija reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem

63 000

102 228

304 800

84 800

84 800

-

-

-

-

-

09.07.00 Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana

733 205

1 894 605

2 181 003

2 120 003

2 120 003

-

-

-

-

-

70.10.00  Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

61 071

-

-

-

-

1

-

-

-

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)

-

25 387

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

 

 

 

 

 

Piesaistīti un atbilstoši sagatavoti Valsts valodas centra sabiedriskie palīgi (skaits)

28

30

30

30

30

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veiktas valsts valodas lietojuma pārbaudes (skaits)

2 061

3 360

3 360

3 450

3 450

Personas datu apstrādes pārbaudes (skaits)

941

1 230

1 040

1 090

1 150

Kvalitātes rādītāji

Lietotāju apmierinātības ar “vestnesis.lv” sniegto pakalpojumu vērtējums skalā 1-4

-

-

3,2

-

-

Lietotāju apmierinātības ar “likumi.lv” sniegto pakalpojumu vērtējums skalā 1-4

-

-

3,2

-

-

Lietotāju apmierinātības ar “lvportals.lv” sniegto pakalpojumu vērtējums skalā 1-4

-

3,2

-

-

3,2

Lietotāju apmierinātības ar žurnāla “Jurista Vārds” saturu  vērtējums skalā 1-4

-

3,2

-

-

3,2