Politikas mērķis:
Veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar ES prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām
/ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2021)

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošu Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu īpatsvars (%)

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

68,4

65,0

Valdības rīcības plāns

 192.1.,191.8., 192.2, 192.4

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

19 171 604

23 029 916

30 578 344

23 622 327

15 646 174

321

319

310

310

310

02.03.00 Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma

14 835 161

17 674 992

18 909 751

17 318 070

15 640 092

321

319

310

310

310

40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums

541 177

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

2 119 053

3 971 744

1 669 825

2 009 825

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

970 152

1 383 180

9 998 768

4 260 222

 

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

1 034

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

-

-

-

34 210

6 082

-

-

-

-

-

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

1 200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā

8 245

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

695 582

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Uzturētas informācijas

sistēmas/citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi (skaits)

-

110/70

110/70

110/70

110/70

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā gadā (h)

2,8

48

40

40

40

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti (skaits)

3 727

1 450

5 329

5 579

5 829

IeM radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas (skaits)

6567

6364

8 954

9 158

9 339

Lietderīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības (skaits)

8 086

8 000

8 500

9 500

9 500

Kvalitātes rādītāji

Nodrošināto pakalpojumu kvalitātes novērtējums (%)

96,0

95,0

95,0

95,0

95,0