Politikas mērķis: nodrošināt zināšanu bāzi tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību / Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Zinātniskie darbinieki pētniecībā un attīstībā (PLE) (skaits)

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

6 039

(2018)

4 648

(2020)

Latvijas zinātnieku sniegums starptautiskās pētniecības programmās (sekmības rādītājs APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) programmā) (%)

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014. 2020.gadam

15%

(2018)

11,2

(2020)

Privātā sektora ieguldījums pētniecībā un attīstībā (% no kopējiem ieguldījumiem) [172]

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

23

(2018)

20

(2020)

Valdības rīcības plāns

56., 57., 58 ., 59., 60., 131.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

51 046 323

49 636 054

54 295 975

53 062 827

52 418 608

44

45

52,5

59

56,5

05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana

12 296 785

12 511 033

17 289 252

17 620 468

17 242 434

2

2

2

2

2

05.02.00 Zinātnes bāzes finansējums

29 484 155

27 866590

27 786 688

27 636 444

27 636 444

4

5

5

5

5

05.04.00 Krišjāņa Barona Dainu skapis

215 992

215 992

215 992

215 992

215 992

-

-

-

-

-

05.12.00. Valsts pētījumu programmas

3 151 396

3745 778

4 368 041

2 874 010

2 874 010

1

4

4

4

4

05.15.00 Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana

99 367

99 894

49 947

-

-

6

6

3

-

-

42.05.00 Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana

1 090 072

987 796

953 610

909 887

909 887

29,7

24

22,2

20,5

20,5

42.09.00 Latvijas Zinātnes padome

-

-

263 759

538 543

538 543

-

-

12,3

24,5

24,5

70.06.00 Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās

4 708 556

4208 971

3 368 686

3 267 483

3 001 298

1,3

4

4

3

0,5

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Maģistra un doktora grāda ieguvēji zinātniskajos institūtos, kas saņem zinātnes bāzes finansējumu (skaits)

214

195

195

195

195

Īstenotie fundamentālie un lietišķie pētījumi (skaits)

102

102

147

151

164

Valsts pētījumu programmās finansētie projekti (zinātnisko grupu skaits)

17

17

20

20

20

Akadēmiskā tīkla izmantošana: zinātnisko institūciju lejupielādētie raksti ScienceDirect datubāzē (rakstu skaits)

496 165

470 717

500 000

500 000

500 000

Latvijas zinātnieku dalība starptautiskajās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā (projektu un līgumu skaits)

102

82

78

79

80

Valsts emeritēto zinātnieku mūža stipendijas (skaits)

220

236

236

236

236

Dalības ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, ieviešana, popularizēšana un uzraudzība (skaits)

9

9

9

7

7

Dalība Eiropas Kosmosa aģentūras Asociētās dalībvalsts statusā (skaits)

-

-

1

1

1

Kvalitātes rādītāji

Piešķirtie Eiropas patenti, kas pieteikti no Latvijā rezidējošiem zinātniekiem (skaits)

12

15

15

15

15

Zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiskajās datu bāzēs Scopus, Web of Science (skaits)

1 871

2375

2375

2375

2375

Starptautiskās sadarbības projekti (skaits)

295

110

110

112

114