Politikas mērķis: nodrošināt zināšanu bāzi tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību / Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Augsto un vidēji augsto tehnoloģiju īpatsvars Latvijas preču eksportā (%)

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

24

(2014)

31

(2020)

Zinātniskie darbinieki pētniecībā un attīstībā (PLE) (skaits)

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

5 991

(2015)

7 000 (2020)

Zinātnieki, kas nodarbināti privātajā sektorā (% no visiem atbilstoši pilna laika ekvivalentam) [173]

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

17

(2015)

23

(2020)

Latvijas zinātnieku sniegums starptautiskās pētniecības programmās (sekmības rādītājs Horizon 2020 programmā) (%)

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

20,5

(2013)

25

(2017)

Privātā sektora ieguldījums pētniecībā un attīstībā (% no kopējiem ieguldījumiem) [172]

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

20

(2015)

48

(2020)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

37 516 248

42 358 751

44 389 421

45 097 078

43 215 854

20,1

37,6

39

39

39

 05.01.00 Zinātniskās darbības nodrošināšana

6 137 043

6 214 095

4 908 656

8 204 095

 6 861 095

-

-

-

-

-

 05.02.00 Zinātnes bāzes finansējums

22 017 743

27 142 728

27 185 972

27 736 919

27 635 880

0,4

2,6

5

5

5

 05.04.00 Krišjāņa Barona Dainu skapis

215 992

215 992

215 992

215 992

215 992

-

-

-

-

-

 05.12.00 Valsts pētījumu programmas

6 182 660

5 691 487

8 891 487

6 128 673

5 691 487

1,7

3

2

2

2

 05.15.00 Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana

95 746

99 409

99 587

99 587

99 587

6

6

6

6

6

 05.20.00 Padomju Sociālistisko Republiku Savienības totalitārā okupācijas režīma izpēte Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijā Latvijas Universitātē

-

250 000

250 000

-

-

-

-

-

-

-

42.05.00 Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana

186 970

1 035 336

1 038 184

1 038 184

1 038 184

12

26

26

26

26

70.06.00 Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās

2 680 094

1 709 704

1 799 543

1 673 628

1 673 629

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Maģistra un doktora grāda ieguvēji zinātniskajos institūtos, kas saņem zinātnes bāzes finansējumu (skaits)

270

295

310

320

330

Īstenotie fundamentālie un lietišķie pētījumi (skaits)

98

74

33

98

98

Valsts pētījumu programmās finansētie projekti (zinātnisko grupu skaits)

198

198

198

198

198

Zinātnisko institūciju lejupielādētie raksti ScienceDirect datubāzē (skaits)

389 022

427 924

470 717

517 788

569 567

Latvijas zinātnieku dalība starptautiskajās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā (projektu skaits)

54

39

72

81

80

Valsts emeritēto zinātnieku mūža stipendijas (skaits)

245

237

237

237

237

Dalības ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, ieviešana, popularizēšana un uzraudzība (skaits)

-

-

12

12

13

Kvalitātes rādītāji

Piešķirtie Eiropas patenti, kas pieteikti no Latvijā rezidējošiem zinātniekiem (skaits)

8

12

16

20

24

Zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiskajās datu bāzēs Scopus, Web of Science (skaits)

1 724

1 800

1 880

1 950

2 030

Starptautiskās sadarbības projekti (skaita pieaugums par 10%)

-

90

99

109

119