Politikas mērķis: kvalitatīva politikas izstrāde un īstenošana tieslietu jomā / Tieslietu ministrijas darbības stratēģija (projekts)

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Satversmes tiesā apstrīdēto normatīvo aktu vai to daļu īpatsvars, kuru neatbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normai spriedumā atzinusi Satversmes tiesa (%)

-

31

(2015)

27

(2018)

Tiesību aktu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri grozīti 12 mēnešu laikā pēc izdošanas (%):

1)likumi;

2)MK noteikumi

-

1) 6

2) 4

(2014)

1) 5

2) 4

(2018)

Tiesību aktu īpatsvars kalendārā gada ietvaros, kuri atkārtoti grozīti 12 mēnešu laikposmā (%)

1)likumi;

2)MK noteikumi

-

1) 50

2) 35

(2015)

1) 35

2) 25

(2018)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

7 565 799

6 792 751

7 239 754

6 866 042

6 477 628

248

247

251

247

239

97.00.00. Nozaru vadība un politikas plānošana

5 836 305

5 813 358

6 483 717

6 475 717

6 475 717

243

243

239

239

239

48.00.00 Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana

246 816

570 103

-

-

-

-

1

-

-

-

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā

620 003

-

-

-

-

3

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

441 116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

-

-

170 715

170 706

-

-

-

7

7

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

-

-

58 200

61 946

-

-

-

1

1

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu (2007-2013)

1

46 307

-

-

-

-

-

-

-

-

70.06.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

148 111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

70 116

63 043

55 511

55 511

-

-

-

-

-

-

70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

9 948

2 162

-

-

-

-

-

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)

-

-

-

-

1 911

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

203 331

299 940

227 512

-

-

2

3

3

-

-

73.02.00  Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem

-

-

-

79 688

-

-

-

-

-

-

73.07.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014-2020)

-

-

234 151

20 312

-

-

-

1

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Semināri un informatīvie materiāli ministrijām par tiesību aktu izstrādes metodoloģiju (skaits)

4

13

14

14

14

Izstrādātie tiesību akti un politikas plānošanas dokumenti (skaits)

289

75

70

70

65

Sniegtie atzinumi citām ministrijām par tiesību aktu projektiem (skaits)

1 650

1 600

1 600

1 550

1 500