Apakšprogrammas mērķis:

veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošo sabiedrību.

Galvenās aktivitātes:

  1. diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautajiem iedzīvotājiem;
  2. diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošana darba devējiem un to darbiniekiem;
  3. sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu;
  4. informācijas un publicitātes pasākumi par projektu īstenošanu;
  5. sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Izglītojošie pasākumi par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem

Dalībnieki vidēji gadā (skaits)

150

50

50

50

-

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu

Pakalpojumu saņēmēji (skaits)

140

390

390

390

-

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana nelabvēlīgā situācijā esošiem iedzīvotājiem

Pakalpojumu saņēmēji (skaits)

671

535

869

869

 

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu izvērtējuma veikšana

Pētījums (skaits)

-

1

-

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 033 101

989 801

917 469

644 535

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-43 300

-72 332

-272 934

-644 535

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,2

-7,3

-29,7

-100,0

Atlīdzība, euro

119 529

96 807

96 807

96 807

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

4,3

4,6

4,3

4,3

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 897

1 654

1 876

1 876

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

21 646

5 492

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

989 801

917 469

-72 332

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

989 801

917 469

-72 332

Izdevumi projekta Nr.9.1.4.4./16/I/001 “Dažādības veicināšana” īstenošanai

989 801

917 469

-72 332