Politikas mērķis: darba vides pilnveidošana, uzlabojot materiāltehnisko nodrošinājumu un darba apstākļus / Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2022)

Īstenotie videi draudzīgie un klimatam neitrālie risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanai, viedai energovadībai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai Iekšlietu ministrija valdījumā esošajās ēkās (ēku skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

10

14

Gadā atsavināto nekustamo īpašumu īpatsvars pret kopējo īpašumu skaitu (nekustamo īpašumu skaits pēc kadastra numura) (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam

6,5

 

3,0

 

Valdības rīcības plāns

191.4., 196.1, 197.1

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

37 565 628

38 385 707

55 863 226

38 407 325

42 675 420

352

323

321

321

321

06.01.00 Valsts policija

7 123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.01.00 Administrēšana

5 450 300

5 494 937

5 949 837

5 949 837

5 949 837

352

323

321

321

321

40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums

29 801 539

31 520 801

44 598 918

31 483 041

30 983 411

-

-

-

-

-

40.03.00 Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta

1 021 939

1 164 371

863 037

863 037

863 037

-

-

-

-

-

40.04.00 Valsts materiālās rezerves

102 553

41 471

41 471

41 471

41 471

-

-

-

-

-

43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība

84 267

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

570 858

-

2 523 411

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

96 922

108 802

347 979

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

1 341

55 325

1 538 573

69 939

4 837 664

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

428 786

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Pārvaldīšanā esoši nekustamā īpašuma kadastra objekti (skaits)

-

265

273

275

272

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Saņemti tehniskie atzinumi (%)

-

35,0

5,0

-

-

Saņemti energosertifikāti (%)

-

35,0

33,0

-

-

Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits)

8 517

14 000

7 500

7 500

7 500

Piezīmes.

1 Jomas nosaukums mainīts saskaņā ar aktuālo Iekšlietu ministrijas darbības stratēģiju 2020.-2022.gadam, līdz 2021. gadam “Nodrošinājums iestāžu funkciju īstenošanā, atbalsts lietisko pierādījumu, arestētās un izņemtās mantas glabāšanā”.