Politikas mērķis:

 1. nodrošināt tādas politikas veidošanu un īstenošanu izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā, kas nodrošina Latvijas iedzīvotāju - izglītotu, veselīgu, fiziski un garīgi attīstītu, kā arī patriotiski noskaņotu personību - ilgtspējīgu labklājības pieaugumu integrētā Latvijas sabiedrībā / Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumi Nr.528 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”;
 2. nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā / Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumi Nr.225 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums”;
 3. nodrošināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Attīstības plānošanas dokumenti politikas un darbības rezultātu sasniegšanai (skaits)

-

6
(2017)

6
(2020)

Skolēni ar augstiem mācību rezultātiem (skolēni 15 gadu vecumā; PISA 5.un 6.līmenis) (%):

 1. lasītprasmē
 2. matemātikā
 3. dabaszinātnēs

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

 1. 4,5
 2. 8
 3. 5,5

(2017)

 1. 7
 2. 8
 3. 8

(2020)

Bērnu un jauniešu, kas iesaistīti neformālās un interešu izglītības aktivitātēs, īpatsvars (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

71

(2017)

75

(2020)

Izglītības iestāžu, kas iesaistītas izglītības kvalitātes monitoringā, īpatsvars (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

50

(2017)

100

(2020)

Novērtēto izglītības iestāžu vadītāju īpatsvars (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

40

(2017)

100

(2020)

Skolu nepabeigušo un izglītībā neiesaistīto iedzīvotāju īpatsvars vecuma grupā 18-24 gadi (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

10,2

(2017)

10

(2020)

Valdības rīcības plāns

Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 107.1, 111.1, 111.2. punkti

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

12 603 580

12 504 962

12 621 462

11 067 155

13 994 403

397,9

383

360

308

308

07.00.00 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzturēšana un attīstība

1 633 750

1 479 344

1 479 344

1 479 344

1 479 344

-

-

-

-

-

16.00.00 Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība

621 346

1 852 908

1 892 908

1 932 908

412 908

-

-

-

-

-

42.01.00. Iestāžu darbības nodrošināšana

2 185 831

-

-

-

-

161

-

-

-

-

42.02.00. Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana

480 798

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.03.00 Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

221 996

227 038

399 552

243 621

4 742 144

3

-

-

-

-

42.06.00 Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana

-

1 793 905

1 868 723

1 848 005

1 799 805

-

90

90

90

90

42.07.00 Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana

-

882 778

906 677

909 208

909 208

-

60

57

57

57

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

 

1 925 732

1 640 217

1 239 716

-

-

84

69

51

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

32 084

55 827

91 774

-

-

1

1

1

-

-

70.13.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

20 172

35 527

35 527

35 527

35 527

-

-

-

-

-

97.01.00 Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana

4 131 681

4 205 772

4 393 187

4 304 488

4 301 413

148,9

163

161

161

161

97.02.00 Nozares vadības atbalsta pasākumi

311 371

331 646

314 054

314 054

314 054

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

1 038 819

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Reģionālais birojs (skaits)

1

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Sistēmas un e-pakalpojumi (skaits)

6

6

8

10

10

Īstenoti izglītības, zinātnes, jaunatnes un sporta politikas starptautiskās sadarbības atbalsta pasākumi (skaits)

26

24

23

23

23

Nodrošināti Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku starpsvētku pasākumi (skaits)

5

5

5

5

5

Organizēti valsts diagnosticējošie darbi 8., 9.,10.,11.klasē ar mērķi uzlabot izglītojamo sasniegumus STEM mācību priekšmetos (skaits)

6

4

1

-

-

Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistri (skaits) / Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšana (skaits) / Izglītības kvalitātes novērtēšana (akreditācija) (skaits)

623/
2317/
2507

462/
2310/
2918

700/
2000/
2790

700/
2000/
3010

700/
2000/
2925

Iepriekš sodīto izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un citu personu  izvērtēšana (skaits)/ Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertificēšana (skaits)

46/431

60/250

45/200

45/200

45/200

Sertificēto psihologu īpatsvars (% no reģistrēto psihologu skaita)

-

-

40

60

70

Īstenoti izglītības uzraudzības pasākumi (personu iesniegumu izskatīšana un izglītības iestāžu, izglītības procesa pārbaudes) (skaits)

924

990

750

750

750

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (skaits)

479

400

450

450

450

Informācijas analīze un priekšlikumi izglītības kvalitātes paaugstināšanai (analītisko izpēšu/ ziņojumu skaits)

7/9

7/9

1/9

1/9

1/9

Novērtētie izglītības iestāžu vadītāji (skaits)

-

-

304

350

380

Obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaite un kavējumu novēršanas monitorings (uzskaites biežums)

6

6

6

6

6

Kvalitātes rādītāji

Kopējais kvalitātes vērtējums kārtējās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijās (%)

10

15

-

-

-

Akreditētās izglītības iestādes un programmas (%)

-

-

95

92

92

Izglītības kvalitāte un atbilstība darba tirgus prasībām pēc EQAVET kvalitātes indikatoriem (%)

50

70

70

80

80

Skolēnu proporcija vispārējā un profesionālajā izglītībā vidējās izglītības pakāpē (%)

61,38/38,62

55/45

52,5/47,5

51/49
(2019)

50/50
(2020)

50/50
(2020)

Bērnu skaita īpatsvars, kas iesaistīti pirmsskolas izglītībā
vecumā no 4 gadiem līdz obligātās pamatizglītības
(1.klase) sākšanas vecumam (%)

95,0

92

93,5

94
(2019)

95
(2020)

95
(2020)