Politikas mērķis:

  1. nodrošināt tādas politikas veidošanu un īstenošanu izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā, kas nodrošina Latvijas iedzīvotāju - izglītotu, veselīgu, fiziski un garīgi attīstītu, kā arī patriotiski noskaņotu personību ilgtspējīgu labklājības pieaugumu integrētā Latvijas sabiedrībā / MK 2003. gada 16. septembra noteikumi Nr. 528 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”;
  2. nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā / MK 2013. gada 23. aprīļa noteikumi Nr. 225 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums”;
  3. nodrošināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei / Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam, Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā

vērtība

Attīstības plānošanas dokumenti politikas un darbības rezultātu sasniegšanai (skaits)

Informatīvais ziņojums “Par 2021. – 2027. gadaplānošanas perioda nozaru politiku pamatnostādnēm”

7
(2020)

5
(2022)

Vērtējuma labi un ļoti labi īpatsvars profesionālās kvalifikācijas eksāmenos (%) [RR 3.1.]

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

49,3

 (2019)

50 

(2024)

Vērtējuma teicami un izcili īpatsvars profesionālās kvalifikācijas eksāmenos (%) [RR 3.1.]

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam

24,5

(2019)

25

 (2024)

Valdības rīcības plāns

3., 118., 157., 165.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

38 845 623

17 423 023

12 357 550

12 045 457

12 045 520

343,5

350

305,5

305,5

305,5

07.00.00 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzturēšana un attīstība

1 984 380

3 290 798

1 584 798

1 584 798

1 584 798

-

-

-

-

-

16.00.00 Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība

341 954

424 257

443 096

443 096

443 096

-

-

-

-

-

42.03.00 Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

661 328

4 180 883

100 067

100 067

100 067

5,5

1,5

1,5

1,5

1,5

42.06.00 Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana

1 900 554

1 925 879

3 040 118

3 024 765

3 024 765

89,7

93

93

93

93

42.07.00 Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana

1 454 303

1 278 718

2 055 200

2 003 349

2 003 349

56

55

55

55

55

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

1 050 170

1 136 145

-

-

-

33,8

42

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

199 627

100 090

-

-

-

2,5

2,5

-

-

-

70.13.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

3 742

35 527

34 672

34 071

34 134

-

-

-

-

-

97.01.00 Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana

4 704 321

4 754 757

4 802 030

4 557 742

4 557 742

156

156

156

156

156

97.02.00 Nozares vadības atbalsta pasākumi

313 227

295 969

297 569

297 569

297 569

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

26 232 017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Reģionālais birojs (skaits)

1

1

1

1

1

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

IZM noslēgti līgumi ar citām institūcijām, nodrošinot datu apmaiņu ar informācijas sistēmu turētājiem (skaits)

105

110

135

140

140

Nodrošināta Latvijas dalība starptautiskās institūcijās (skaits)

3

4

4

4

4

Nodrošināti Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku starpsvētku pasākumi (skaits)

6

20

20

20

20

Izvērtētas izglītības programmas (skaits)

611

520

520

520

520

Izstrādāti un aprobēti obligātie un izvēles valsts pārbaudes darbi pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā (skaits)

-

-

28

28

28

Novērtēti centralizēto eksāmenu darbi (skaits)

-

-

24 000

116 000

116 000

Izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju reģistri (skaits) 

1 339

805

750

640

640

Reģistrēti bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (skaits)

509

400

420

400

400

Novērtētie izglītības iestāžu vadītāji (skaits)

221

187

210

200

200

IZM pārziņā esošie ES fondu specifiskie atbalsta mērķi (skaits)

26

26

30

30

-

Kvalitātes rādītāji

Akreditētās izglītības iestādes un programmas (%)

92

92

93

93

93

Izglītības kvalitāte un atbilstība darba tirgus prasībām pēc EQAVET kvalitātes indikatoriem (%)

85

85

85

85

85

Bērnu skaita īpatsvars, kas iesaistīti pirmsskolas izglītībā
vecumā no 4 gadiem līdz obligātās pamatizglītības (1.klase) sākšanas vecumam (%)

98

95

95

95

95