Politikas rezultatīvie rādītāji

Finanšu ministrija

Vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķis (% no IKP)

  • 2020 -2.8
  • 2022 -0.5

Pašvaldībām pieejamais aizņēmumu kopējais palielinājums ne mazāk kā (milj. euro)

  • 2020 275
  • 2022 118

Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecības pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu pieļaujamā pozitīvā novirze no iepriekšējā gada rādītāja (punkti)

  • 2020 -1
  • 2022 20

Izdevumu pārskatīšanas ietvaros pārskatīto izdevumu īpatsvars no valsts pamatbudžeta izdevumiem pamatfunkciju īstenošanai (%)

  • 2020 73
  • 2022 75

Valsts budžeta izdevumu īpatsvars no IKP (%)

  • 2020 35.6
  • 2022 30.0