Politikas rezultatīvie rādītāji

Kultūras ministrija

Mājsaimniecību patēriņš kultūrai un atpūtai no mājsaimniecību kopējā patēriņa izdevumiem %

  • 2015 7.9
  • 2021 8.1

Dalībnieku skaits mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos kultūras centros, tūkst. 

  • 2018 66.2
  • 2024 68.0

Kultūras pasākumu apmeklējumu skaits gadā uz 1000 iedzīvotājiem

  • 2018 255
  • 2024 260

Eksporta daļa valsts kopējā kultūras preču apjomā  (%) 

  • 2017 1.27
  • 2024 1.6
Mērķdotācijas pašvaldībām

Māksliniecisko kolektīvu vadītāju skaits, kuriem piešķirta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI

  • 2020 1 522
  • 2021 1 482