Kādi rezultāti?

  Zemkopības ministrija 2020

  Zemkopības ministrijas personāla mainības īpatsvars (% no kopējā strādājošo skaita)

  • 2018 9
  • 2020 13

  Svaigpiena, kurš paredzēts rūpnieciskai pārstrādei, atbilstība kvalitātes prasībām (% apjoms no kopējā)

  • 2018 92,3
  • 2020 95

  Dzīvnieku infekcijas slimību novēršanai, lauksaimniecības dzīvnieku un pārtikas produktu tirdzniecības veicināšanai, antimikrobiālās rezistences ierobežošanai un patērētāju nodrošināšanai ar nekaitīgu un kvalitatīvu pārtiku un dzīvnieku barību realizēti pasākumi valsts uzraudzības un kontroles programmās (skaits)

  • 2018 36
  • 2020 36

  Veicināta ražotāju iesaistīšanās Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā un nodrošināta iespēja patērētājiem iegādāties augstas kvalitātes vietējos pārtikas produktus (shēmas dalībnieku skaits)

  • 2018 700
  • 2020 800

  Apritē esoša ģenētiski modificēta pārtika un dzīvnieku barība ir atbilstoši marķēta (% no pārbaudītā apjoma)

  • 2018 100
  • 2020 97

  Novērtēti riska faktori, kam ir tieša vai netieša ietekme uz pārtikas un barības nekaitīgumu, pārtikas uzņēmumu darbības veicināšanu, kā arī saistībā ar cilvēku uzturu, dzīvnieku veselību un labturību un augu veselību (novērtējumu skaits)

  • 2018 9
  • 2020 9

  Bruto pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto pārtikas nozarē (tūkst. euro)

  • 2017 15,1
  • 2020 16

  Vietējo pārtikas produktu īpatsvars kopējā patēriņā (%)

  • 2018 62,2
  • 2020 63,1

  Nozares (lauksaimniecība, pārtika, meži, zivis) eksporta īpatsvars kopējā nozaru ārējās tirdzniecības apjomā (%)

  • 2018 40,0
  • 2020 40,0

  Saimniecību īpatsvars, kuras audzē kultūraugus saskaņā ar vadlīnijām integrētai audzēšanai (%)

  • 2018 39,3
  • 2020 40

  Esošo augu karantīnas organismi (skaits)

  • 2018 13
  • 2020 14

  Apmācības apmeklējušie darbinieki (% no kopējā darbinieku skaita)

  • 2018 51
  • 2020 35

  Institūciju, kurās noteiktas finansiālās saistības (skaits)

  • 2018 14
  • 2020 14
  Tieslietu ministrija

  Vienkāršoti kadastrālās uzmērīšanas datu iegūšanas procesi administratīvā sloga mazināšanai nekustamā īpašuma tiesību politikas jomā (skaits)

  • 2018 2
  • 2020 2

  Aktualizēti zemesgrāmatu nodalījumi (skaits)

  • 2018 261 530
  • 2020 45 000