Dokumenta veids

Likumprojekts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - pilnveidot tiesisko ietvaru atbilstoši Valsts informācijas sistēmu likumam un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) VID valsts informācijas sistēmām.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. Likumprojektu izsludināt Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā – 02.11.2021. (18.10.2021. termiņa pagarinājums).

2. Likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā – 07.12.2021. (18.10.2021. termiņa pagarinājums). 

Dokumenti

Uzziņa 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Valsts ieņēmumu dienesta Juridiskās un pirmstiesas strīdu izskatīšanas  pārvaldes Tiesību aktu daļas vadītāja Danute Deičmane