Dokumenta veids

Likumprojekts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - pilnveidot tiesisko ietvaru atbilstoši Valsts informācijas sistēmu likumam un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) VID valsts informācijas sistēmām.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. Likumprojektu izsludināt Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā – 14.10.2021.

2. Likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā – 16.11.2021.  

Dokumenti

Uzziņa 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 

Atbildīgā amatpersona

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Juridiskās daļas vadītājs Uldis Rūbežnīks, e-pasts: Uldis.Rubezniks@vid.gov.lv.