Politikas rezultatīvie rādītāji

Dotācijas pašvaldībām

Pašvaldību vidējo izlīdzināto ieņēmumu uz vienu izlīdzināmo vienību īpatsvars pašvaldību augstākajos izlīdzinātajos ieņēmumos uz vienu izlīdzināmo vienību (%)

  • 2021 84
  • 2022 89