Labklājības ministrija

Integrēto izglītojamo ar speciālajām vajadzībām skaits (bez speciālo klašu izglītojamajiem) (% no kopējā izglītojamo ar speciālajām vajadzībām skaita)

  • 2018 48,73
  • 2019 52,0

Klientu vietas aprūpes institūcijās personām ar garīga rakstura traucējumiem (skaits uz 10 000 iedzīvotājiem)

  • 2018 24
  • 2020 18

Tehniskos palīglīdzekļus saņēmušo īpatsvars kopējā tehniskos palīglīdzekļus pieprasījušo skaitā (%)

  • 2018 66,6
  • 2020 65,0

Personu ar invaliditāti īpatsvars, kas ir reģistrētas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras uzskaitē kā strādājošas, (% no kopējā pilngadīgo personu ar invaliditāti skaita)

  • 2018 26,6
  • 2020 30,0